Inuti Malmös Citytunnel, under uppbyggnad. Byggarbetare strövar omkring, och stödfundament för betong samt byggplank syns.

Citytunneln i Malmö

Citytunneln är en kommunikationslösning som knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn.

Citytunneln har varit ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, vilket följande nyckeltal visar: jordschakt 344 000 m³, bergschakt 92 000 m³, betong 120 000 m³, armering 14 750 ton, spont 26 700 m² och slitsmurar 11 700 m².

Citytunneln är en kommunikationslösning som knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn.

En del av Malmö C

Ett av NCCs uppdrag för Citytunneln avsåg Malmö C nedre, den nya stationsdelen vid Centralstationen. Entreprenaden omfattade en ramp som ansluter den befintliga bangården till en underjordisk stationsdel i direkt anslutning till Malmö C och en ny växlingsbox där de två TBM-tunnlarna ansluter.

Allt är byggt i öppet schakt med temporära stödkonstruktioner i form av stålspont och slitsmurar. Arbetet delades upp i etapper då trafiken hela tiden måste kunna passera i nord-sydlig riktning.

Komplext systemtänkande krävdes

Detta stora projekt innebar ett komplext systemtänkande för form, formflytt, flertalet gjutningar med mycket stora volymer mm. Det var även en organisatorisk utmaning att på kort tid i olika faser i projektet samla den stora mängd resurser och kompetens som man lyckades med i projektet. Projektet överlämnades till kund tre månader före tidplan.

Prövades enligt miljöbalken

Citytunneln är också unik i ett miljösammanhang eftersom det är det första stora infrastrukturprojekt där konsekvenserna av bygget har prövats fullt ut enligt miljöbalken. Det samt närheten till vattenstånd och känsliga byggnader innebar omfattande kontinuerliga risk- och miljöanalyser för att säkerställa att samtliga aspekter av miljödomen uppfylldes.

Citytunneln är en viktig del i utbyggnaden av järnvägssystemet i Öresundsregionen och kommer skapa rörlighet, tillgänglighet, flexibilitet och dynamik i såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv.