Arken kombiterminal, godsterminal Göteborgs Hamn, Göteborg

NCC har på uppdrag av Göteborgs Hamn AB byggt en ny kombiterminal på Hisingen i Göteborg.

Den gamla kombiterminalen vid Göteborgs centralstation var tvungen att flytta eftersom den skulle ligga i vägen för etapp Centralen inom Västlänken. En ny kombiterminal byggdes därför i ytterhamnarna på Hisingen. 

Bygget stod klar i december 2018. Terminalområdet är cirka 65 000 kvadratmeter stort och ligger i anslutning till hamnens RoRo-terminaler från vilka trailers fraktas med fartyg till exempelvis England och Belgien.

Entreprenaden omfattade nybyggnation av kombiterminal, järnväg, väg samt rivning av den gamla terminalen, förberedande kanalisation för elektrifiering och signalstyrning, dagvattensystem för ytorna försedda med oljeavskiljare för att förhindra kontaminering, skalskydd i form av staket samt portar för ankommande och avgående lastbilstransporter och järnvägstransporter.

Den nya kombiterminalen har betydligt högre kapacitet än den gamla och har totalt sju järnvägsspår med totalt 3,360 spårmeter. 

Den nya kombiterminalen är byggd i partnering tillsammans med Göteborgs Hamn AB. Partnering är en samarbetsform där samtliga parter i projektet arbetar tätt tillsammans genom hela projektet vilket borgar för en effektiv process och en kvalitetsmässigt bra slutprodukt. Läs mer om partnering nedan.