Hållbar dagvattenhantering

Begreppet hållbar dagvattenhantering handlar om att arbeta för att göra vattnet till en resurs och spelar en avgörande roll för en fortsatt, hållbar samhällsutveckling för alla dimensioner av hållbarhet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. På NCC arbetar vi aktivt med att ta ansvar för vattnets väg.

Vad är hållbar dagvattenhantering?

Dagvatten avser den nederbörd såsom regn, snö och hagel som rinner på markytan. I tätbyggda städer med mycket asfalterade och andra hårdgjorda ytor kan det vara svårt för vattnet att rinna undan och tränga ner i marken på ett naturligt sätt. När det kommer stora volymer regnvatten från skyfall eller när marken är vattenmättad skapas problem då de befintliga dagvattensystemen inte klarar av flödet.

Att ta hand om vattnet där det faller, även kallat LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten skapar en mer naturlig vattenbalans i städerna. Genom att vi på NCC arbetar med LOD möjliggör vi:

 • Minskat antal översvämningar
  Genom att ta hand om vattnet på flera olika sätt så minskar vi risken för översvämningar. 
 • Minskat antal föroreningar
  Växtlighet har en naturlig reningsförmåga som vi kan nyttja och på så vis behandla och förebygga föroreningar.
 • Främja biologisk mångfald
  Biologisk mångfald är en grundläggande förutsättning för skapandet av ekosystemtjänster. Det bidrar till naturens förmåga att parera olika störningar och att anpassa sig till nya förhållanden. 
 • Skapa trivsam miljö och omgivning
  Genom öppna lösningar med integrerad grönska och vattenspeglar kan platser berikas så att de får ett estetiskt tilltalande och rekreativt värde.

Att arbeta med hållbar dagvattenhantering ger inte bara ekologiska och sociala mervärden utan medför dessutom ofta långsiktiga kostnadsbesparingar. Det ställer dock krav på samhällsplanering, tekniska lösningar, dagvattenavledning för hantering av översvämningsrisker samt rening av dagvattenföroreningar.

Samverkan kring dagvattnet

LOD är en viktig del i hållbar dagvattenhantering men det är minst lika viktigt med ett helhetsperspektiv i samhällsplaneringen där ett flertal dagvattenåtgärder stöttar varandra. Eftersom frågan berör många olika områden i samhället ser vi ett mervärde att jobba i samverkan med våra kunder för att gemensamt hitta de bästa hållbara lösningarna.
Läs mer om hur NCC jobbar med Partnering.