Ny rapport från NCC: så kan utbyggnaden av Sveriges energisystem skyndas på

Idag presenterar NCC en rapport med 13 förslag till reformer för att accelerera utbyggnaden av Sveriges energisystem. En omfattande utbyggnad och upprustning av systemet är nödvändig för att nå Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 och klara omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Sveriges elanvändning förväntas öka väsentligt de närmaste 10–20 åren, och redan år 2045 förväntas landets elbehov dubbleras. För att möta det ökande behovet behöver energisystemet utvecklas och byggas ut i en historiskt snabb takt, och parallellt med detta rustas upp för att möta nya moderna krav.

– I den energipolitiska debatten diskuteras ofta vilka energislag som behövs, men sällan eller aldrig hur vi kan bygga ut energisystem i den takt vi behöver. Vi breddar därför perspektivet genom att addera dessa frågeställningar och föreslår 13 reformer för att skynda på utbyggnaden, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

En snabb, effektiv och hållbar utbyggnad av el- och energisystemet till ett fossilfritt och robust energisystem medför stora behov och utmaningar. NCC:s rapport visar vad som krävs för att i utsatt tid kunna möta klimatmålen och den ökade efterfrågan. Några av de viktigaste insikterna och rekommendationerna är:

Korta ledtiderna i plan-, bygg och tillståndsprocesserna
Utbyggnaden av energisystemet är betydande och behöver ske på kort tid. Långa processer är en riskfaktor för projekt som riskerar att inte kunna genomföras på grund av en tidskrävande tillstånds- och planhantering.

Säkra materialförsörjningen
Säker materialtillgång är en förutsättning för att utbyggnaden av energisystemet ska kunna realiseras. Vi behöver minska sårbarheten, klimatpåverkan och beroendet av import genom att öka den lokala produktionen av bergmaterial, säkerställa rätt material på rätt plats och öka återbruket av byggavfall och schaktmassor. ­

Säkra kompetensförsörjningen inom byggsektorn
Det behövs en långsiktig plan för att möta kompetensförsörjningsbehoven inom byggsektorn, där bristen på personal och kompetens idag försvårar för utbyggnaden och underhållet av energisystemet.

Rapporten, med samtliga 13 förslag till reformer kan laddas ned här

Rapporten diskuteras ett öppet direktsänt seminarium med Energiföretagen den 5 april klockan 10.00

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, 0702-21 13 72, amelie.winberg@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.