NCC:s styrelse har beslutat om återköp av egna B-aktier samt om en justerad utdelningspolicy

Styrelsen för NCC AB har beslutat att nyttja bemyndigandet från årsstämman 2022 om att återköpa egna B-aktier i syfte att anpassa NCC:s kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov. Styrelsen har även fattat beslut om en justerad utdelningspolicy där cirka 60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna.

Återköp kommer att genomföras löpande fram till årsstämman 2023. Det maximala beloppet för återköp under perioden är 1,5 miljarder SEK. NCC får maximalt inneha 10 procent av utestående aktier i bolaget.

Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs). Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Rapportering av genomförda återköp kommer att ske i enlighet med gällande regler.

Den justerade utdelningspolicyn innebär att cirka 60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna (tidigare minst 40 procent). Utdelningsnivån kan justeras med hänsyn till bolagets strategi, finansiella ställning, risknivå eller andra finansiella mål.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i NCC till 108 435 822 aktier, varav 12 914 123 aktier av serie A och 95 521 699 aktier av serie B. NCC innehar 841 072 B-aktier i eget förvar för att täcka åtaganden i långsiktiga incitamentsprogram.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör och IR-ansvarig NCC, 0708-96 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Denna information är sådan som NCC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022, klockan 19.00 CEST.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.