Kallelse till extra bolagsstämma i NCC AB

Aktieägarna i NCC AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 november 2020.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Anmälan och deltagande
För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 4 november 2020,
   
 • dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att den är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 11 november 2020.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 4 november 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 november 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats ncc.se och på Bolagets huvudkontor, Herrjärva Torg 4, 170 67 Solna. Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu och ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 11 november 2020. Aktieägare som är fysisk person kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på Bolagets webbplats, ncc.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Röster som mottages senare än den 11 november 2020 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till Euroclear Sweden AB på telefon 08‑402 92 54 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Ärenden och förslag till dagordning

 1.     Stämman öppnas.
 2.     Val av ordförande vid stämman.
 3.     Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 4.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5.     Godkännande av dagordning.
 6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7.     Beslut om vinstutdelning.
 8.     Beslut om ändring av bolagsordningen.
 9.     Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Styrelsen har framlagt följande förslag.

Punkt 2:    Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Alf Göransson, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 3:   Till personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Simon Blecher, som representerar Carnegie Fonder och Peter Guve, som representerar AMF Pension, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4:   Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 7:   Styrelsen föreslår vinstutdelning med ett kontant belopp om 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 16 november 2020. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen kunna ske genom Euroclear Sweden AB den 19 november 2020.

                 Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick Bolagets egna kapital till 3 281 MSEK, varav fritt eget kapital uppgick till 2 240 MSEK. Av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen per den 31 december 2019 om 2 240 MSEK kvarstår 2 206 MSEK.

Punkt 8:   Styrelsen föreslår att bolagsordningen kompletteras med följande bestämmelse:

                 ”§ 15 Fullmaktsinsamling och poströstning

                 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

                 Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

                 Som en konsekvens föreslås en omnumrering av befintliga bestämmelser i bolagsordningen, varvid nuvarande § 15 blir § 16.

                 För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till NCC AB, Att: Juridik, 170 80 Solna, senast måndagen den 2 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adressen NCC AB, Herrjärva Torg 4, 170 80 Solna, och på Bolagets webbplats ncc.se, senast lördagen den 7 november 2020, samt sänds till de aktieägare som så begär med angivande av postadress eller e-postadress.

Handlingar och ytterligare information
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, den föreslagna nya bolagsordningen i dess helhet och formulär för poströstning finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats ncc.se. Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av postadress eller e-postadress. Sådan begäran kan tillställas NCC AB, Att: Juridik, 170 80 Solna. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Bolaget.

Aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till totalt 108 435 822 aktier, representerande totalt 225 393 666 röster, fördelat på 12 995 316 A-aktier (10 röster per aktie), representerande 129 953 160 röster och 95 440 506 B-aktier (en röst per aktie), representerande 95 440 506 röster, varav 764 267 B-aktier innehas av Bolaget, representerande 764 267 röster. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till NCC AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor: Integritetspolicy

Solna i oktober 2020

NCC AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, NCC: +46 (0)708 96 12 88
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och 
fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.