Reviderat förslag till utdelning

NCC:s styrelse har tidigare föreslagit en utdelning på 5 SEK per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, med 2,50 SEK per aktie i april och 2,50 SEK per aktie i november. Med anledning av rådande osäkerhet i samhället föreslår nu styrelsen att årsstämman den 1 april endast beslutar om en utdelning om 2,50 SEK per aktie, med den 3 april som avstämningsdag. Styrelsens ambition är att, om förutsättningarna medger, kalla till en extra bolagsstämma för beslut om en andra utdelning.  

– Av försiktighetsskäl vill vi med detta förslag skapa ökad flexibilitet i en tid av osäkerhet. NCC har en stabil finansiell position, med en nettokassa. Styrelsen har en uttalad ambition att om så är möjligt föreslå också en andra utdelning, säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC.

 

NCC:s årsstämma äger rum den 1 april 2020. För mer information se www.ncc.se.

 

Nytt förslag till beslut gällande vinstdisposition:

 

Styrelsen har tidigare föreslagit en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 5,00 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, med förslag till avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,50 kronor per aktie den 3 april 2020 och för den andra utbetalningen om 2,50 kronor per aktie den 2 november 2020.

 

Mot bakgrund av den nuvarande osäkerheten i samhället anser styrelsen, av försiktighets­skäl, att det är motiverat att årsstämman i detta läge fattar beslut endast om en utdelning på 2,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019, som ska utbetalas vid ett tillfälle med den 3 april 2020 som avstämningsdag.

 

Styrelsen uttrycker dock sin ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om en andra utdelning om förutsättningarna medger.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, NCC: +46 (0)708 96 12 88

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

 

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020 kl. 17:45 CET.

 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på över 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.