Kallelse till NCC AB:s årsstämma 2021

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. NCC välkomnar istället aktieägarna att ställa frågor via e-mail samt utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning på det sätt som beskrivs nedan samt i kallelsen.

Information till aktieägare och möjlighet att ställa frågor
Eftersom det inte är möjligt att närvara vid årsstämman kommer ett anförande från vd publiceras på ncc.se/investor-relations/arsstamma den 26 februari 2021. Aktieägare välkomnas att lyssna på detta och att skicka in sina eventuella frågor per e-mail på adressen agm@ncc.se senast den 20 mars 2021. Frågor besvaras och kommenteras sedan av vd och/eller styrelse på NCC:s webbplats, ncc.se, senast den 25 mars 2021. NCC:s årsredovisning för 2020 kommer att publiceras på ncc.se omkring den 8 mars 2021.

Anmälan och deltagande
För att ha rätt att genom poströstning delta i årsstämman ska aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 mars 2021,

- dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att den är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 29 mars 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltar­registrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 22 mars 2021. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd måndagen den 22 mars 2021 och bör begäras hos förvaltaren i god tid före den 22 mars 2021.

Poströstning
Det särskilda formulär som ska användas för poströstning finns tillgängligt på NCC:s webbplats ncc.se och på huvudkontoret, Herrjärva Torg 4, 170 67 Solna. Formuläret gäller också som anmälan till årsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.com och ska vara Euroclear tillhanda senast den 29 mars 2021. Fysisk person kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats: https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstnings­formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på NCC:s webbplats ncc.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor.

Ärenden och förslag till dagordning

1.      Val av ordförande vid stämman.

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.     Godkännande av dagordning.

4.     Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisors redogörelse för revisionsarbetet 2020.

7.      Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8.     Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk­ningen.

9.     Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

10.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och vd för 2020 års förvaltning.

11.    Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter.

12.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

13.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

14.    Val av revisor.

15.    Val av ledamöter till valberedningen och val av ordförande i valberedningen.

16.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17.    Beslut om

         A.  Införande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2021 Aktieprogram).

         B.  Återköp av egna aktier.

         C.  Överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2021 Aktieprogram.

         D.  Överlåtelse av egna aktier för att täcka vissa kostnader med anledning av LTI 2021 Aktieprogram och övriga pågående LTI-program.

De fullständiga förslagen kommer att finnas tillgängliga på NCC:s webbplats ncc.se.

Kallelse till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar fredag 26 februari 2021 och på NCC:s webbplats ncc.se. Att kallelse har skett annonseras om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 26 februari 2021.

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till NCC AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör, +46 70 w896 12 88
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.