NCC:s årsstämma 2019

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om utdelning, val av styrelse och styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. Vidare fattades beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2018 om 4,00 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,00 SEK är den 11 april 2019 och för den andra utbetalningen om 2,00 SEK är avstämningsdag den 5 november 2019.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2018 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ordinarie ledamöter och omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Tomas Billing, Viveca Ax:son Johnson, Ulla Litzén, Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad, Mats Jönsson och Angela Langemar Olsson samt valde Alf Göransson som ny ledamot. Tomas Billing valdes till styrelsens ordförande. Information om föreslagna ledamöter finns på NCC:s webbplats ncc.se.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 600 000 SEK, exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat på 1 100 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respektive övrig ledamot i utskottet. Arvode till projektutskottets ledamöter utgår med 125 000 SEK till utskottets ordförande samt 100 000 SEK till övrig ledamot i utskottet. Beslutade arvoden är oförändrade.

Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Ann-Christine Hägglund. PwC valdes till och med utgången av årsstämman 2020. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Till valberedningen valdes Viveca Ax:son Johnson, Nordstjernan (ordförande), Simon Blecher, Carnegie Fonder, och Anders Oscarsson, AMF/AMF Fonder.

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2019) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Vidare beslutades att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2018 ska fortsätta att tillämpas med i huvudsak följande justeringar. Till följd av att LTI 2019 antogs är den kortsiktiga rörliga ersättningen för VD maximalt upp till 65 procent av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen maximalt upp till 30 eller 40 procent av den fasta lönen.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2019 bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 487 B-aktier samt överlåta högst 300 000 B-aktier till deltagarna i LTI 2019. Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse ska även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2016, LTI 2017 och LTI 2018) samt LTI 2019.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman bekräftade styrelsen sitt mandat att återköpa och överlåta aktier som gavs av årsstämman den 9 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Trane, Presschef  NCC, 070 884 74 69

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC, 070 354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.