Förändringar i NCC:s koncernledning och lansering av plan för att öka lönsamheten i affärsområde Industry


 

  • Ylva Lagesson blir ny chef för affärsområde Industry. Hon är för närvarande medlem i NCC:s koncernledning som chef för DOS (Development & Operations Services)
  • Susanne Lithander blir ny chef för DOS, utöver sin roll som ekonomi- och finansdirektör
  • En plan för att ta affärsområdet Industry till nästa lönsamhetsnivå lanseras. Den omfattar ny och effektivare organisation för asfaltsverksamheten, strategisk genomlysning av möjligheter att avyttra asfaltsverksamheten i Finland samt flytt av grundläggningsverksamheten under varumärket Hercules till affärsområde Infrastructure
  • Omorganisationen av asfaltsverksamheten förväntas leda till minskade kostnader på cirka 50 MSEK årligen från och med 2021 samt omstruktureringskostnader om cirka 65 MSEK under fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021

– NCC:s verksamhet inom affärsområdet Industry har varit stabil över åren, men vi ser möjligheter att öka lönsamheten och utveckla affären. Några av de åtgärder vi vidtar är en ny, mer effektiv organisation och ett tydligare fokus på de marknader där vi ser störst potential, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef, NCC.

Ylva Lagesson, som redan är medlem i NCC:s koncernledning i egenskap av chef för DOS (Development & Operations Services) och som har mer än 15 års erfarenhet från olika roller inom NCC, blir ny chef för affärsområdet Industry.

– Jag ser mycket potential i den här affären. Detta är en organisation som har djup kunskap om sina produkter och som har tagit viktiga steg för att anpassa verksamheten till nya kundbehov och höga hållbarhetskrav, säger Ylva Lagesson, ny chef för affärsområde Industry.

NCC har en stark position inom asfalts- och stenmaterialindustrin i Sverige, Norge och Danmark. För att ytterligare förbättra resultatet och fortsätta att utveckla verksamheten kommer en ny och mer effektiv organisation att implementeras. Denna förändring förväntas minska kostnaderna med cirka 50 MSEK årligen från och med 2021, med ytterligare möjliga kostnadsbesparingar under de kommande åren. Omstrukturerings-kostnaderna förväntas uppgå till cirka 65 MSEK under fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021.

Asfaltsverksamheten i Finland är mindre och har inga strategiska synergier med resten av NCC i Finland. NCC kommer att göra en strategisk översyn av möjligheterna att hitta ny ägare till verksamheten.

Grundläggningsverksamheten som bedrivs under varumärket Hercules, kommer att flytta till affärsområde Infrastructure. Verksamheten är framförallt en entreprenadverksamhet och har en bättre strategisk plats i affärsområde Infrastructure.

Susanne Lithander, idag ekonomi- och finansdirektör, kommer utöver denna roll att bli chef för DOS (Development & Operations Services). DOS ansvarar för att driva NCC:s strategiarbete samt IT-relaterad utveckling och verksamhet. Finansverksamheten och DOS kommer att samorganiseras, för att bättre stödja affären och för att leda verksamhetens transformation mot ett mer datadrivet företag. Susanne Lithander har tidigare erfarenhet av att leda stora transformationsprojekt.

Utöver ovan förändringar kommer Harri Savolainen, inköpsdirektör och medlem i NCC:s utökade koncernledning, lämna NCC för ett annat uppdrag. Jyri Salonen, tidigare chef för affärsområde Industry, lämnar NCC i samband med dessa förändringar.

– Jag är mycket glad att Ylva Lagesson och Susanne Lithander tar sig an dessa nya roller och det är bra att vi har så starka interna kandidater. Jag vill också passa på att tacka Harri Savolainen och Jyri Salonen för deras bidrag till NCC, säger Tomas Carlsson.

NCC:s koncernledning kommer per den 6 november, 2020, att bestå av

Tomas Carlsson, vd och koncernchef
Susanne Lithander, ekonomi- och finansdirektör samt chef för DOS
Kenneth Nilsson, chef för affärsområde Infrastructure
Henrik Landelius, chef för affärsområde Building Sweden
Catarina Molén-Runnäs, chef för affärsområde Building Nordics
Ylva Lagesson, chef för affärsområde Industry
Joachim Holmberg, chef för affärsområde Property Development

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC, +46(0)708 96 12 88
Anna Rasin, interim presschef NCC +46(0)722 42 70 97

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 18.29 CET.
Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.