NCC:s styrelse har beslutat om återköp av egna B-aktier

Styrelsen för NCC AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 april 2020 beslutat om återköp av egna B-aktier.

Syftet med styrelsens beslut om att utnyttja mandatet gällande återköp är att säkra bolagets förpliktelser avseende leverans av aktier och kostnadstäckning, med anledning av NCC:s utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram samt LTI 2020.

Återköpen är föremål för följande villkor:

  • Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2021.
  • Förvärv får ske av sammanlagt högst 234 000 B-aktier.
  • Förvärv av B-aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Rapportering kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. Förvärvade egna aktier får överlåtas till deltagarna i LTI 2020 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 1 april 2020.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i NCC till 108 435 822 aktier, varav 13 119 530 aktier av serie A och 95 316 292 aktier av serie B. NCC innehar 530 267 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, NCC: +46 (0)708 96 12 88
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på över 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.