Förändringar i antalet aktier i NCC

I enlighet med beslut fattat av årsstämman den 31 mars 2023 har NCC dragit in 8 674 866 egna aktier av serie B som tidigare återköpts av bolaget.

Efter indragning av 8 674 866 aktier uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 99 760 956 fördelat på 12 914 123 A-aktier och 86 846 833 B-aktier. NCC innehar 2 168 716 B-aktier i eget förvar.

Aktiekapitalet om 867 486 576 kronor är oförändrat eftersom det samtidigt med beslutet att minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier, beslutats att öka aktiekapitalet genom en överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission). Detta har skett utan att några nya aktier emitterats. Härigenom har aktiekapitalet återställts till samma belopp som före minskningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC, 070-8961288

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2023, kl. 11.00 CEST.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.