NCC inleder återköpsprogram av egna aktier

Som tidigare meddelats har NCC:s styrelse beslutat om ett återköpsprogram av egna B-aktier. Nu inleds programmet som syftar till att anpassa NCC:s kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov.

NCC har gett SEB i uppdrag att hantera programmet. Programmet kommer att inledas den 11 maj 2022 och pågå längst till årsstämman 2023.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Rapportering av genomförda återköp kommer att ske i enlighet med gällande regler.

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

  • Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter (nedan “Regelverket”) samt enligt MAR och ”Safe Harbour-förordningen”.
  • Återköpen får inledas tidigast den 11 maj, 2022 och får pågå längst till årsstämman 2023.
  • Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs) som publiceras på Nasdaq Stockholm, och därutöver ska begränsningarna i fråga om pris i Safe Harbour-förordningen iakttas.
  • Återköp får ske endast med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Regelverket och i Safe harbour-förordningen.
  • Det maximala beloppet för återköp under perioden är 1,5 miljarder SEK och NCC får maximalt inneha 10 procent av utestående aktier i bolaget.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Det totala antalet aktier i NCC uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 108 435 822 aktier, varav 12 914 123 aktier av serie A och 95 521 699 aktier av serie B. NCC innehar 765 842 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör och IR-ansvarig NCC, 0708-96 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.