Delårsrapport för tredje kvartalet samt perioden januari-september 2019

Förbättrat resultat utifrån en stabil bas

"NCC:s resultat förbättras i den takt som kan förväntas från den nya bas vi fick efter förra årets omfattande genomlysning. Vi ser att åtgärdsprogrammet som sjösattes har avsedd effekt”, säger Tomas Carlsson, Vd och koncernchef för NCC.

 • Orderingången för koncernen är stabil och orderstocken fortsatt på en hög nivå
 • Kvartalets rörelseresultat om 568 MSEK är 24 procent högre än motsvarande period föregående år, justerat för de omvärderingar om cirka 1 565 MSEK som då påverkade rörelseresultatet negativt

Tredje kvartalet 2019

 • Orderingång 12 769 (12 738) MSEK 
 • Nettoomsättning 13 951 (14 269) MSEK 
 • Rörelseresultat 568 (-1 108) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster 536 (-1 133) MSEK 
 • Resultat efter skatt 459 (-955) MSEK 
 • Resultat per aktie efter utspädning 4,21 (-8,87) SEK 

Januari-september 2019

 • Orderingång 44 340 (44 093) MSEK 
 • Nettoomsättning 39 995 (39 513) MSEK 
 • Rörelseresultat 626 (-1 020) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster 545 (-1 078) MSEK 
 • Resultat efter skatt 467 (-910) MSEK 
 • Resultat per aktie efter utspädning 4,17 (-8,47) SEK

Kontaktinformation:

Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör NCC +46 (0)73-037 08 74

Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör och ansvarig för Investor Relations, NCC +46 (0)708-96 12 88

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl. 07.10 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.