NCC:s styrelse har beslutat om återköp av egna B-aktier

Styrelsen för NCC AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 april 2019 beslutat om återköp av egna B-aktier.

Syftet med styrelsens beslut om att utnyttja mandatet gällande återköp är att säkra bolagets förpliktelser avseende leverans och täcka kostnader för skatt och sociala avgifter med anledning av NCC:s utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram LTI 2019.

Återköpen är föremål för följande villkor.

  • Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020.
  • Förvärv får ske av sammanlagt högst 205 000 B-aktier.
  • Förvärv av B-aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per B-aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Rapportering kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i NCC till 108 435 822 aktier, varav 13 337 895 aktier av serie A och 95 097 927 aktier av serie B. NCC innehar 402 050 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC, 070 354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.