Kallelse till NCC:s årsstämma 2023

Årsstämman i NCC AB äger rum på SPACE Arena, Sergelarkaden, Sergels torg, Stockholm, fredagen den 31 mars 2023, kl. 14.30.

Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30, då kaffe serveras. Vägbeskrivning till SPACE Arena finns på NCC:s webbplats ncc.se.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 23 mars 2023,
 • dels ha anmält sig till stämman senast måndagen den 27 mars 2023.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering”) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 23 mars 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan kan ske per post under adress NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via NCC:s webbplats ncc.se (endast fysiska personer) eller per telefon 08 402 92 54. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på NCC:s webbplats ncc.se.

Anmälda stämmodeltagare som önskar delta i stämman behöver uppvisa giltig legitimation vid ingången till stämmolokalen.


Ärenden och förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Styrelseordförandens redogörelse och vd:s anförande.
 8. Eventuella frågor från aktieägare.
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisors redogörelse för revisionsarbetet 2022.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 11. Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och vd för 2022 års förvaltning.
 14. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter.
 15. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 17. Val av revisor.
 18. Val av ledamöter till valberedningen och val av ordförande i valberedningen.
 19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 20. Beslut om
  1. Inrättande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2023 Aktieprogram);
  2. Överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i LTI 2023 Aktieprogram;
  3. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B; och
  4. Aktieswapavtal med tredje part med anledning av LTI 2023 Aktieprogram.
 21. Beslut om
  1. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier av serie B, och
  2. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
 22. Stämmans avslutande.


De fullständiga förslagen kommer att finnas tillgängliga på NCC:s webbplats ncc.se.

Kallelse till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar 24 februari 2023 och på NCC:s webbplats, ncc.se. Att kallelse har skett annonseras om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 24 februari 2023.

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclear Sweden AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör och IR-ansvarig, 070-8961288
Tove Stål, Head of Group External Relations, 076-5216102

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12,500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.