NCC:s årsstämma 2023

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning och ett nytt långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Utdelning
NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning om 6,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2022, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 3,00 SEK är den 4 april 2023 och för den andra utbetalningen om 3,00 SEK den 6 november 2023.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2022 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar.

Styrelsearvoden
Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 500 000 SEK exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat med 1 500 000 SEK (oförändrat) till styrelsens ordförande och 500 000 SEK (oförändrat) till övriga ledamöter. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respektive övriga ledamöter. Arvode till projektutskottets ledamöter utgår med 125 000 SEK till utskottets ordförande och 100 000 SEK till övrig ledamot. Beslutade utskottsarvoden är oförändrade.

Styrelsen
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, vilket är en ökning med en ledamot. Enligt valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Alf Göransson, Simon de Château, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson och Birgit Nørgaard. Cecilia Fasth och Daniel Kjørberg Siraj valdes till nya ledamöter. Till ordförande valdes Alf Göransson. Ledamoten Geir Magne Aarstad hade avböjt omval. Information om styrelseledamöterna finns på NCC:s webbplats ncc.se.

Revisor
Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Ann-Christine Hägglund. PwC valdes till och med utgången av årsstämman 2024. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning
Till valberedningen valdes Peter Hofvenstam (verkställande direktör Nordstjernan), Simon Blecher (fondförvaltare vid Carnegie Fonder), Trond Stabekk (CFO OBOS) för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Peter Hofvenstam som ordförande.

Riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram
Vidare beslutade årsstämman att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2023 Aktieprogram) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2023 Aktieprogram bemyndigade årsstämman styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B för deltagare i aktieprogrammet samt överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader för programmet. En fullständig beskrivning av LTI 2023 Aktieprogram finns i kallelse till årsstämma, som återfinns på NCC:s webbsida.

Indragning av egna aktier, etc
Slutligen beslutade årsstämman om minskning av aktiekapitalet med 69 398 928 kronor genom indragning av 8 674 866 egna aktier av serie B samt ökning av aktiekapitalet med 69 398 928 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, för att återställa aktiekapitalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Marie Hedbeck, chefsjurist NCC, 070-6361885
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC, 070-8961288

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.