NCC:s årsstämma 2022

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och vd, utdelning samt bemyndigande för styrelsen avseende återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning om 6,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2021, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 3,00 SEK är den 7 april 2022 och för den andra utbetalningen om 3,00 SEK den 8 november 2022.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2021 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, vilket är en minskning med en ledamot. Enligt valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad, Alf Göransson, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson samt Simon de Château. Till ordförande valdes Alf Göransson. Ledamoten Viveca Ax:son Johnson hade avböjt omval. Information om styrelseledamöterna finns på NCC:s webbplats ncc.se.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 000 000 SEK exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat med 1 500 000 SEK (oförändrat) till styrelsens ordförande och 500 000 SEK (oförändrat) till övriga ledamöter. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respektive övriga ledamöter. Arvode till projektutskottets ledamöter utgår med 125 000 SEK till utskottets ordförande och 100 000 SEK till övrig ledamot. Beslutade utskottsarvoden är oförändrade.

Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Ann-Christine Hägglund. PwC valdes till och med utgången av årsstämman 2023. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Till valberedningen valdes Peter Hofvenstam (verkställande direktör Nordstjernan), Simon Blecher (fondförvaltare vid Carnegie Fonder), Tobias Kaj (förvaltare vid Lannebo Fonder) och Sussi Kvart (Handelsbanken Fonder) för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Peter Hofvenstam som ordförande.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket innebär att den kortsiktiga rörliga ersättningen för vd oförändrat uppgår till maximalt 75 procent av den fasta lönen, och för övriga i koncernledningen oförändrat till maximalt 40 eller 50 procent av den fasta lönen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av egna B-aktier till ett antal som innebär att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av högst 200 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna som uppkommer till följd av tidigare utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2019, LTI 2020 samt LTI 2021).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Marie Hedbeck, chefsjurist NCC, 070-6361885
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC, 0708-961288

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.