NCC bygger trafiklösningar inför renovering av Tingstadstunneln

På uppdrag av Trafikverket ska NCC bygga trafiklösningar som förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten vid Tingstadstunneln inför och under tiden den ska renoveras. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan med ett ordervärde på ca 100 MSEK.


Foto: NCC

Tingstadstunneln är en av Västsveriges viktigaste förbindelser som nu behöver renoveras. NCC har fått i uppdrag att göra olika förberedande arbeten kring mark och trafik för att möjliggöra stängning och renovering av Tingstadstunneln.

Uppdraget omfattar byggnation av nya motorvägsramper, breddning av vägar och andra åtgärder vid Olskroksmotet, påfartsramp vid Marieholm, och Lundbyleden. Vid tunnelmynningarna ska NCC bygga överledningsytor och leda över trafiken innan själva avstängningen görs.  

Under 2022–2023 stängs ett tunnelrör i taget av för att renoveringsarbetena där ska kunna göras. Under själva renoveringstiden kommer NCC att sköta de tillfälliga trafikanordningarna och omledning av trafik, beläggning och barriärer inne i tunneln. Utöver detta ska två magasin för rening och sedimentering av dagvatten vid tunnelmynningarna anläggas.

-  NCC har erfarenhet av att bygga vägar och broar i trafikintensiv miljö, allra senast från trafikplats Tingstad där vi byggde anslutningar till Marieholmstunneln på Hisingssidan som vi tar med oss till detta projekt. Vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i detta viktiga och komplexa projekt, säger Torbjörn Fant, regionchef NCC Infrastructure.

Uppdraget pågår mellan våren 2021 och våren 2024. Affären är en utförande­entreprenad i samverkan om ca 100 MSEK som registreras i andra kvartalet i affärsområde NCC Infrastructure.  

För mer information, vänligen kontakta:
Torbjörn Fant, regionchef, NCC Infrastructure, 0706345975
Carin Kärrberg, kommunikationspartner, carin.karrberg@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.