NCC:s styrelse har beslutat om återköp och försäljning av egna B-aktier

Styrelsen för NCC AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 april 2018 beslutat om återköp och försäljning av egna B-aktier.

Syftet med styrelsens beslut om att utnyttja mandatet gällande återköp är att säkra bolagets förpliktelser avseende leverans och täcka kostnader för skatt och sociala avgifter med anledning av NCC:s utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2016, LTI 2017 och LTI 2018). Syftet med försäljningen är att täcka kostnader för skatteeffekter och sociala avgifter för LTI 2015.

Återköpen och försäljningarna är föremål för följande villkor.

  • Förvärv och försäljning får ske vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019.
  • Förvärv får ske av sammanlagt högst 102 000 B-aktier.
  • Försäljning får ske av sammanlagt högst 33 000 B-aktier.
  • Förvärv och försäljning av B-aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per B-aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Rapportering kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i NCC till 108 435 822 aktier, varav 13 338 016 aktier av serie A och 95 097 806 aktier av serie B. NCC innehar 353 323 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, Ir-ansvarig NCC, +46 (0)70 354 80 35
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank 
 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.