Välkommen till NCC:s årsstämma 2017

Årsstämman i NCC AB (publ) äger rum på Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm, onsdagen den 5 april 2017, kl. 16.30.

Inregistrering till årsstämman börjar kl 15.30, då lättare förtäring serveras.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska;

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 mars 2017,
  • dels ha anmält sin avsikt att deltaga i årsstämman senast torsdagen den 30 mars 2017.

Anmälan kan ske skriftligen under adress NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via NCC:s webbplats www.ncc.se eller per telefon 08-402 92 54. Vänligen ange namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering ska vara verkställd senast torsdagen den 30 mars 2017 och bör begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Verkställande direktörens anförande och eventuella frågor i anslutning till verkställande direktörens anförande samt styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda      balansräkningen.

11.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för 2016 års förvaltning.

12. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

15. Val av revisor.

16. Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen.

17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen.

18. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier.

19. En enskild aktieägares förslag om fastställande av en policy för bolaget innebärande en nollvision vad beträffar arbetsplatsolyckor, samt förslag om uppdrag till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna vision och årligen till årsstämman avge en rapport att tas in i den tryckta årsredovisningen.

20. En enskild aktieägares förslag om fastställande av en policy för bolaget innebärande en vision om absolut jämställdhet mellan kvinnor och män på samtliga nivåer, samt förslag om tillsättande av en arbetsgrupp med uppgift att långsiktigt förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet. Skriftlig avrapportering till årsstämman årligen, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen.

21. En enskild aktieägares förslag om uppdrag till styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att, om möjligt, upprätta en aktieägarförening i bolaget.

22. En enskild aktieägares förslag om uppdrag till styrelsen att låta utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som valberedning, samt förslag om uppdrag till styrelsen att genom hänvändelse till regeringen göra denna uppmärksam på önskvärdheten av en ändring i aktiebolagslagen för att möjliggöra en sådan representation.

23. En enskild aktieägares förslag om förbud för ledamot av styrelsen att fakturera sitt styrelsearvode via svensk eller utländsk juridisk person, samt förslag om uppdrag till styrelsen att genom hänvändelse till regeringen och/eller Skatteverket fästa uppmärksamheten på en regeländring på ifrågavarande område.

24. En enskild aktieägares förslag om att valberedningen vid fullgörandet av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet.

25. En enskild aktieägares förslag om ändring av bolagsordningen (§ 6, tredje stycket) enligt följande: Såväl aktie av serie A som serie B berättigar till en röst, samt förslag om uppdrag till styrelsen att genom hänvändelse till regeringen påtala behovet av ett avskaffande av s k rösträttsgradering i svenska aktiebolag.

26. En enskild aktieägares förslag om ändring av bolagsordningen (§ 9) genom tillägg av två nya stycken enligt nedan:”Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag.”     ”Annan av det offentliga heltidsarvoderad politiker må inte utses till ledamot av styrelsen förrän ett år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat.”

27. En enskild aktieägares förslag om uppdrag till styrelsen att genom hänvändelse till regeringen påtala behovet av införandet av en nationell s k politikerkarantän.

Ärenden enligt ovanstående dagordning omfattar förslag från enskild aktieägare om ändring av bolagsordningen som avses i 7 kap. 43 och 45 §§ aktiebolagslagen.

De fullständiga förslagen kommer att finnas tillgängliga på NCC:s webbplats www.ncc.se senast den 14 mars 2017.

Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på NCC:s webbplats www.ncc.se tisdagen den 28 februari 2017. Att kallelse har skett kommer annonseras om i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 28 februari 2017.

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan, Bergman, IR-ansvarig 070 354 80 35

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, 070 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.