NCC:s mark- och anläggningsarbeten i Herrjärva hållbarhetscertifieras

Kontorsbyggnaderna i NCC:s fastighetsutvecklingsprojekt Herrjärva K11K12 är sedan tidigare hållbarhetscertifierade enligt BREEAM, nivå ”excellent”. Nu har även mark- och anläggningsarbeten blivit hållbarhetscertifierade enligt CEEQUAL v.5.2, nivå ”Very good”.

Herrjärva K11K12 omfattar två kontors- och handelsbyggnader med gemensamt garage och lastintag i källarvåningen, samt förråd och inkommande installationer. I projektet ingick även förberedelser i mark, ledningsdragning etc. till hela kvarteret, samt rivning av NCC:s gamla huvudkontor.

– Den här hållbarhetscertifieringen är strategiskt viktigt för NCC, och den har hjälpt oss att bättre förstå vad som krävs av projekten för att uppnå en viss poängnivå. Även om certifieringssystemet har funnits i många år är det är ovanligt att infrastruktur- och anläggningsprojekt certifieras, vilket gör det extra roligt, säger Marie Kruså, specialistchef Hållbarhet och Miljö, NCC Infrastructure.

Kunskapen som NCC fick av utvecklingsprojektet har förmedlats vidare till det nu genomförda projektet Arbetstunnlarna i Barkarby Landningsbanan och Robothöjden och till pågående entreprenaderna Station Hagastaden och Högdalsdepån som arbetar enligt CEEQUAL-kraven för att kunna bli certifierade.

CEEQUAL har sedan 2022 bytt namn till BREEAM Infrastructure.

Exempel på vad NCC gjort vid Herrjärva K11K12 för att uppnå CEEQUAL-kraven

  • För att få en bättre framdrift av anläggningsarbetena gjordes en förtida rivning av NCC:s gamla kontor som gjorde att man kom åt ledningar som skulle flyttas. Anläggningsarbetet kunde då utföras i ett skede utan stopp
  • Kontorshusens tak har beklätts med örtväxter och sedum för att uppnå Solna stads krav på lokalt omhändertagande av regnvatten
  • Gröna tak, gröna gårdar och trädplanteringar i skelettjordar minskar föroreningsbelastningen i Brunnsviken och större mängder vatten kan tas om hand renas och magasineras
  • Under anläggningsprojektet för Herrjärva K11K12 har länsvatten behövt hanteras och renas innan det leddes ut till Brunnsviken
  • För att reducera projektets utsläpp av koldioxid samt för att spara på de fysiska resurserna har bränsle i form av HVO använts inom delar av entreprenaden
  • Befintliga betongkonstruktioner, både betongstomme och betongplatta, har återvunnits och tagits tillvara 
  • Betongstommen krossades på plats i ett krossverk och återanvändes intill grunden på de nya byggnaderna samt där de nya VA-ledningarna installerades i Mellangatan
  • Betongplattan i källarplanet som var ca 700 m2 stor har kunnat bevaras och återanvänts i sin ursprungliga form och är idag inkorporerad i den nya anläggningen på Slåttervägen.
  • Genom att återanvända betong har mindre mängd krossten behövt köpas in, mindre mängd betong behövdes till den nya betongplattan för VA i Mellangatan samt har färre antal nya KC-pelare behövt installeras då de gamla kunde återanvändas
  • Byggvarubedömningen användes för att registrera materialval under projektering och produktion och en loggbok över inbyggda material togs fram