NCC utvecklar ny metod för säkrare energiberäkningar

NCC har drivit ett forskningsprojekt som tagit fram en metod för att bedöma risk i energiberäkningar för flerbostadshus. Det har hittills varit svårt att räkna på om en byggnad uppfyller sitt energikrav eller ej – en utmaning som man nu hoppas lösa.

Vid nybyggnation av flerbostadshus görs energiberäkningar som baseras på schablon-värden. Detta innebär en stor osäkerhet och leder ofta till att en säkerhetsmarginal läggs på. Om osäkerheten underskattas och marginalen läggs för lågt kommer byggnaden att underprestera och inte uppfylla kraven för energihushållning. Skulle däremot säkerhetshetsmarginalen vara större än nödvändigt måste mer högpresterande, och ofta dyrare, lösningar väljas. Det här leder till att byggnaden överpresterar och att byggnadskostnaderna ökar.

För att kunna kvantifiera denna osäkerhet har NCC drivit ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds tekniska högskola, StruSoft, och Equa Simulations. En metod har utvecklats där osäkerheterna inkluderas i beräkningarna. För att kunna göra detta har ett stort antal beräkningar utförts med olika indata på exempelvis U-värde av fönster, lambda-värde av isolering och värmeåtervinning av FTX-system.

Resultatet är en säkrare beräkningsmetod som visar hur den verkliga energi-användningen kan komma att variera och sannolikheten att energikraven uppfylls.

– För oss på NCC innebär beräkningsmetoden att vi får bättre koll på riskerna, vilket innebär ökad träffsäkerhet mellan beräknad och uppmätt energianvändning i flerbostadshusbestånd. Metoden bidrar till en ökad förståelse för hur energianvändningen kan variera i ett hus samt var man ska lägga fokus vid en energioptimering. Det här innebär också en ökad trygghet för kunden både vad gäller energiprestanda och ekonomi, säger Stephen Burke, ledande teknisk specialist NCC och universitetslektor i byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola.

Stephen Burke, ledande teknisk specialist NCC.
Stephen Burke, ledande teknisk specialist NCC och universitetslektor i byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola.