NCC tecknar ramavtal med Skellefteå kommun för anläggningsarbeten

NCC har tecknat fortsatt ramavtal med Skellefteå kommun, avtalet rör främst planerade anläggningsarbeten inom park-, gatu och VA-arbeten. Avtalet bygger på en utökad samverkan där NCC har utförandeentreprenadansvar. Ordervärdet beräknas uppgå till ca 150 MSEK på fem år.

Skellefteå kommun står mitt i en tillväxtfas. Nya industrier, bostäder, skolor och kultursatsningar växer fram och kommunen är därför i behov av om- och tillbyggnader för att möta stadens tillväxt och kommuninvånarnas behov.
Sedan 2014 har NCC och Skellefteå kommun samarbetat i ett ramavtal rörande löpande infrastruktur- och anläggningsarbeten. Nu har parterna förnyat ramavtalet för ytterligare fem år och samtidigt utökas uppdraget med bland annat vatten- och avloppsarbeten.

– NCC nuvarande avtal löper ut i april och att nytt avtal tecknats är ett bevis på en bra samverkan med kommunen där vi kontinuerligt förbättrar och effektiviserar arbetet i hela kedjan. Vi är extra glada för förtroendet att få arbeta med kommunens VA-process där vi kommer kunna dra nytta av NCC:s specialistkompetens och lärdomar från hela företaget, säger Urban Burlin, produktionschef NCC Infrastructure Civil North.

Det nya ramavtalet omfattar olika sorters arbeten; till exempel ledningsombyggnader av vatten- och avloppsnätet, nyanläggningar av torg, parkeringar och gräsytor, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och förbättrad belysning längs kommunens cykelvägar. NCC kommer även bistå kommunen med till exempel geoteknisk kompetens, arbetsledning och mättekniker vid anläggningsarbeten.

Ramavtalet är tecknat på fem år med möjlighet till två års förlängning. Projektvolymen under de första fem åren beräknas uppgå till ca 150 MSEK och kommer att registreras löpande inom affärsområdet NCC Infrastructure.

För mer information, vänligen kontakta:
Urban Burlin, produktionschef NCC Infrastructure, 070-660 42 28 urban.burlin@ncc.se

Anni Axelsson, kommunikationspartner norr, 070-205 32 87 anni.axelsson@ncc.se