NCC påbörjar arbetet med skyddsvallen på Falsterbonäset

Med ett första symboliskt lass jord påbörjades idag arbetet med den skyddsvall som NCC ska anlägga för att skydda Falsterbonäset från höjda havsnivåer och stormfloder. Vid spakarna idag satt Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun, med assistans från NCC:s produktionschef Mattias Svensson.

– Det är en historisk dag för Vellinge kommun. Vi har under många år pratat om vallen – nu blir den verklighet och jag tror det är viktigt att den nu fysiskt kommer på plats så att vi får något konkret i den fysiska miljön att förhålla oss till. Vallen ska att klara stå emot de enorma krafter som finns från havet men också passa in i den miljö som den uppförs i, sa Carina Wutzer, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun, i samband med dagens byggstart.

NCC ska på uppdrag av Vellinge kommun anlägga de första sju kilometerna av skyddsvallen. Vallen, som kompletteras med dräneringsledningar och andra ledningsåtgärder, byggs för att skydda den kommunala infrastrukturen, kulturvärden och bebyggelsen utmed kusten mot framtida högvatten.

Skyddsvallen består dels av jordvallar som täcks med befintlig markvegetation, dels av spont. För att smälta in i omgivningen kombineras sponten med gabionmurar av sten med ängsmatta eller panelstängsel med växtlighet.

– NCC har tidigare uppfört provvallar åt Vellinge kommun och vi ser nu fram emot att på riktigt påbörja arbetet med att anlägga skyddsvallen, som kommer att byggas av schaktmassor från närområdet, exempelvis kalkberg och lera. Den befintliga vegetationen flyttas undan inför bygget och läggs sedan tillbaka för att bilda skyddsvallens vegetationstäcke, säger Mattias Svensson, produktionschef NCC Infrastructure.

Skyddsvallen är Vellinge kommuns projekt, men finansieras delvis genom bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och från EU.

Läs mer som skyddsvallen på www.vellinge.se/skyddsvallen