NCC medverkar i vidareutveckling av branschens färdplan för klimatneutralitet

Arbetet med att uppgradera Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn pågår under hösten och nyligen deltog samtliga medverkande aktörer i hela värdekedjan i en så kallad megaworkshop. Elisabeth Schylander, hållbarhetschef NCC Building Sverige och Ulrika Franzén, Hållbarhetscontroller NCC Building Sverige, deltog och representerade NCC på plats i Stockholm.

Färdplanen inom bygg- och anläggning uppgraderas för att öka tempot i klimatomställningen. Nya förutsättningar och krav i och med EU:s gröna giv, tydligare fokus på cirkulär ekonomi och behov av konkretiserade målsättningar är några av bakgrundsvariablerna som den uppgraderade färdplanen tar hänsyn till.

– Det finns en tydlig samsyn bland alla medverkande aktörer kring att tempot för klimatomställningen behöver öka och konkreta åtgärder och pådrivande åtaganden från de olika aktörsgrupperna kommer finnas med i den uppgraderade planen, berättar Elisabeth Schylander.

De senaste åren har ett flertal projekt kunnat minska klimatpåverkan rejält, bland annat vid NCC och Helsingborgshems husbyggnadsprojekt Kungsörnen där klimatpåverkan halverades jämfört med motsvarande byggprojekt.

– Vi vet att vi kan halvera klimatpåverkan i våra byggprojekt och det samtidigt som vi håller koll på kostnaderna och får en sund ekonomi i projektet. Ett viktigt nästa steg är att nu gå från enskilda projekt till bred implementering över hela landet. Efterfrågan på den här typen av projekt måste därför öka, det är en förutsättning för att vi ska kunna nå de högt ställda klimatmålen, säger Elisabeth Schylander.

Samverkan mellan beställare, entreprenör och det offentliga är avgörande för klimatomställningen och är också grundbulten som kommer ligga fast även i den uppgraderade Färdplanen.

– I tidiga skeden tas många beslut som har stor påverkan på byggnadens totala klimatbelastning, för att lyckas krävs därför ett nära samarbete från start. På workshopen diskuterade vi även budskap till politiken i form av lagstiftning och styrmedel, för att öka takten, skapa förutsättningar och säkerställa den omställning som krävs, avslutar Elisabeth Schylander.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, amelie.winberg@ncc.se 
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank