NCC lanserar uppdaterade hållbarhetsmål

I samband med NCC:s kapitalmarknadsmöte den 18 november lanserade NCC uppdaterade hållbarhetsmål. De uppdaterade målen för 2021 och framåt är inriktade på Klimat & energi samt Hälsa & säkerhet.

Inom hållbarhetsområdet arbetar vi med att minimera de negativa effekterna och riskerna i vår verksamhet samt maximera den positiva påverkan. Men det är också ett sätt för oss att skapa konkurrensfördelar och differentiera oss, då kunder och andra intressenter ställer allt högre krav och efterfrågar allt mer nytänkande lösningar inom hållbarhetsområdet.

Huvudfokus när vi uppdaterat våra externa hållbarhetsmål är att de ska vara relevanta för våra intressenter och att de ska vägleda oss internt i beslut och prioriteringar. För att stärka vårt fokus har de externa målen begränsats till två prioriterade områden: Hälsa & säkerhet samt Klimat & energi. Övriga områden i hållbarhetsramverket kommer att kompletteras med interna koncernmål och nyckeltal.

Uppdaterade hållbarhetsmål

Klimat & energi
NCC:s mål är att bli klimatneutral

  • 60 % reduktion ton CO2e (scope 1 och 2) per MSEK i omsättning 2030 (jämförelse år 2015)

Scope 1 innehåller direkta växthusgasutsläpp, alltså de utsläpp som verksamheten har direkt kontroll över, exempelvis köp och förbränning av bränslen.

Scope 2 ingår indirekta utsläpp från inköpt elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla som uppstår hos producenten

  • 50 % reduktion ton CO2e i relation till köpta volymer av de största bidragarna till scope 3 inom NCC till 2030. Inom scope 3 börjar vi med att rikta in oss på de fyra områden som bidrar mest till utsläppen från NCC:s byggverksamhet: betong, stål, asfalt och transporter.

Scope 3 omfattar övriga indirekta växthusgasutsläppen, som verksamheten ger upphov till men som inte omfattas av scope 1 eller scope 2

Hälsa & säkerhet

Vid bedömning av säkerhet är olycksfallsfrekvens (LTIF) ett av de viktigaste nyckeltalen att följa upp.

  • LTIF4 3,0 till 2022

Olycksfallsfrekvens (LTIF) – ett olycksfall som drabbar en anställd på arbetet och som hindrar denna från att utföra sitt arbete under minst fyra dagar/skift per 1 miljon arbetade timmar.

Utfallet av hållbarhetsmålen för 2020 kommer att presenteras i årsredovisningen för 2020.