NCC i innovationsprojekt för återbruk av tunga byggnadsdelar

NCC medverkar i ett innovationsprojekt som möjliggör återbruk av tunga byggnadsdelar för att stötta en branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi. Projektet arbetar för att ta fram en systematiserad demonterings- och återbruksprocess vid om- och nybyggnation.

Genom innovationsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus” ska återbruk av tunga byggnadsdelar möjliggöras. Projektet utvecklar processer och standardiserade metoder för demontering och återbruk, verkar för en ökad innovationsförmåga och för att möjliggöra en uppskalning av system för återbruk. Allt för att minska utsläppen inom byggbranschen och bidra till en klimatneutral framtid.

Projektet har fokus på samverkan och kompetensutveckling mellan aktörer och projekt i branschen. Flera fastighetsägare medverkar, till exempel Fabege, Atrium Ljungberg och Vasakronan, och bidrar bland annat med pilotprojekt där delmoment testas.

– Vi behöver samverka i hela värdekedjan för att hitta lösningar som driver branschen framåt. I det här projektet är vi många olika aktörer som deltar och bidrar med erfarenheter och kompetenser vilket skapar goda förutsättningar för att lyckas, säger Madeleine Nobs, chef hållbar affärsutveckling NCC Building Sverige.

Projektet fokuserar på tunga byggnadsdelar främst av betong och stål så som stomdelar och fasad. Betong och stål är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har ofta lång livslängd kvar vid rivning. Genom att tillgängliggöra dessa resurser kan avfallsmängder, utsläpp och förbrukning av jungfruliga resurser minska signifikant från bygg- och fastighetsbranschen.

Jelena Mijanovic och Nadine Aschenbach från Codesign projektleder innovationsprojektet tillsammans.

– Vi måste tänka om och se rivningsobjekt som en resurs, där material och byggnadsdelar återbrukas i så stor omfattning som möjligt inom både ny- och ombyggnation, säger Jelena Mijanovic, arkitekt Codesign.

Innovationsprojektet är initierat i samverkan mellan Codesign, NCC och RISE. Medverkar gör även Stockholm stad, Vasakronan, Fabege, Atrium Ljungberg, Contiga, Zengun, Anthesis, Svensk Betong, Ramboll och KTH. Projektet har fått bidrag från Vinnova och RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louise Wall, Teknik och hållbarhet NCC, louise.wall@ncc.se, +46700887386