NCC bygger ut vatten- och avloppssystemet i Boden

NCC ska i samverkan med Bodens kommun bygga ut vatten- och avloppsystemet inom Norra Älvstråket.

Nytt vatten- och avloppssystem ska byggas längs ”Norra Älvstråket” vilket omfattar byarna Kusån och Kusön samt angränsade byar Rasmyran och Degerbäcken, norr om Boden uppströms och på båda sidor om Lule älv. Projektet omfattar också en uppgradering av avloppsreningsverket i Degerbäcken.

Huvuddelen av projektet består i att bygga ut nytt spillvattenledningsnät till samtliga fastigheter inom verksamhetsområdet, totalt cirka 300 fastigheter. Samordnat med detta krävs anpassning och ombyggnad av befintliga vattenledningsnät.

I området där NCC i samverkan med Bodens kommun ska utveckla vatten- och avloppssystemet finns även huvudvattentäkten för Bodens tätort vilket kommer kräva särskild hänsyn.

– Beställaren har under en längre tid haft inledande dialoger med fastighetsägare, en fortsatt väl fungerande kommunikation med berörda i området är avgörande för ett lyckat genomförande, säger Ola Engström, projektchef NCC Infrastructure.

Arbetet kommer att ske i partneringform. Eftersom området redan är bebyggt och till stor del anslutet till kommunalt dricksvatten krävs en hög grad av samverkan med boende, fastighetsägare och övriga aktörer såsom el- och bredbandsleverantörer.

– Vi vann uppdraget därför att vi kunde erbjuda efterfrågad nyckelkompetens för att genomföra uppdraget samt att vi har en mycket god erfarenhet av att arbeta i partnering med lyckat resultat, säger Ola Engström.

Avtalet uppgår till cirka 80 MSEK, registreras i affärsområde NCC Infrastructure och arbetet beräknas vara klart år 2021.

För mer information kontakta
Ola Engström, projektchef, NCC Infra, 070-265 62 53
Tove Stål, presschef, NCC i Sverige, 076-521 61 02