Bostadshus i Ytterby

Lägre byggkostnader med nordiskt samarbete

De nordiska länderna har enats om att stärka samarbetet kring harmonisering av byggregler och standarder. En ökad harmonisering har konstaterats kunna leda till en mer integrerad marknad för arbete och produkter, med kostnadsfördelar för såväl fastighetsägare och byggentreprenörer som för den offentliga sektorn.

- NCC var tidigt ute med att efterfråga en harmonisering av byggreglerna, säger NCC:s Hållbarhetschef Christina Lindbäck. Förutom att det finns stora pengar att spara så är det en nödvändighet för att Norden ska kunna klara målen för utsläppsreduktion. Nu kommer vi att kunna få till ändringar som verkligen ger effekt på bostadsbyggandet.

Beslutet om harmonisering framgår i en deklaration som överlämnades till Nordiska ministerrådet den 29 maj 2018 där de nordiska bostadsministrarna skriver att Norden ska vara världens mest integrerade byggmarknad och att de vill göra det lättare att bygga tvärs över gränserna för att stimulera bättre och billigare bostäder.

De nordiska ministrarna ser en möjlighet att på sikt samarbeta för att få ner byggnaders koldioxidutsläpp under hela livscykeln, från materialval vid byggtidpunkten till drifts- och underhållsskedet. Att i högre grad beakta hållbara material, såsom trä, i byggandet ligger också i linje med miljömålsättningarna. Dessutom betonas vikten av bättre kunskapsbas, innovation och digitalisering som drivkrafter i framtida lagstiftningsutveckling.

Nästa steg för Nordiska ministerrådet är att se över de olika reglerna i de olika länderna, och stärka de nordiska nätverken inom byggbranschen för att stödja en harmonisering.