Säkrare vattenkraft från Höljes

NCC har under fyra år arbetat med att öka säkerheten vid Höljesdammen i norra Värmland. Ett uppdrag åt Fortum för ca 425 MSEK. Nu är uppdraget slutfört och den 4 juni invigs dammen.  

Höljesdammen rymmer 270 miljoner kubikmeter vatten och är mycket viktig för reglering av vattenflödet i Klarälven. Efter att NCC byggt nytt utskov med djupare energiomvandlare, förstärkt dammens erosionsskydd och höjt dammens tätkärna står dammen nu rustad för att ta hand om de stora vattenmängder som beräknas kunna komma vart tiotusende år.

Det nya utskovet består av dammlucka och utskovsränna. Det leder vattnet ner i energiomvandlaren där hastigheten på vattnet dämpas innan det fortsätter ut i älvfåran.

- Vi har sprängt bort ca 200 000 m3 fast berg för den nya utskovsrännan, det var ett tufft jobb eftersom berget stupade brant, berättar Fredrik Berg, Projektchef NCC Infraservices Middle.

En annan utmaning har varit att fördjupa och utvidga den befintliga energiomvandlaren, 20 meter under befintlig vattenyta nedströms. För att kunna utföra det arbetet byggdes en ny fångdamm i flodfåran. Ett arbete med svåra tekniska och geologiska förutsättningar.

Uppdraget har genomförts i nära samverkan mellan NCC:s lokala organisation, med stor erfarenhet av dammbyggnad och vattenkraft, samt NCC:s tekniska specialister och Hercules.