Anläggning av sjöledning pågår.

Hur bygger man sjöledningar under sank havsbotten?

Sommartid ökar befolkningen i Strömstad kommun kraftigt. Det ställer i sin tur höga krav på vattenledningssystemet. Genom att anlägga nya sjöledningar vill kommunen möjliggöra för att ytterligare bebyggelse kan använda spillvattensystemet så att fler kan bo och vistas där. Det är NCC som anlägger ledningarna.

Befintliga avloppsledningar klarar inte turismen. Framförallt har Strömstad kommun en stor tillströmning av turister från Norge även om det är en populär västkustort också bland svenskar. Och även om det just i år är väldigt speciella omständigheter när det gäller den pågående pandemin vill kommunen gör en stor satsning för att fler ska kunna vistas både kortare och längre tid.

Men det faktum att Strömstad ligger vid kusten gör att förutsättningarna för en utbyggnad av avloppssystemet är lite speciella. Man ska nämligen anlägga ledningarna ute till havs.

– Vi jobbar i partnering med kommunen för att anlägga ledningar på, och bitvis under, havsbotten. Det är ett väldigt komplext jobb där vi drar nytta av alla våra kompetenser. Och vi har jobbat nära Strömstads kommuns projektledning och arbetat upp en väldigt bra och välfungerande relation där vår samverkan fungerar riktigt bra, säger projektchef Fredrik Lennartsson, NCC Infrastructure.

Under knepiga förhållanden anläggs totalt nästan 15 km sjöförlagda ledningar, bland annat med hjälp av flera tusen meter borrningar från land ut i vatten. Bland annat har man genomfört Sveriges näst längsta och tredje längsta styrda borrningar och då i dimensionerna 630 mm respektive 400 mm. I det ingår hammarborrning från land till hav med bergborrning ute till havs samt borrning genom berg från reningsverket ner till stranden. Det innebär berghål på 800 mm med längden 90 meter. Vidare ingår nybyggnad av fyra avloppspumpstationer inklusive projektering i projektet.