Halverad klimatpåverkan vid NCC och Helsingborgshems pilotprojekt för hållbart byggande i Helsingborg

De nya flerbostadshusen i mörkt och ljust tegel i kvarteret Kungsörnen på Högasten i Helsingborg, som NCC byggt på uppdrag av kommunala Helsingborgshem, blev klara i slutet av 2021.  Husen är ett pilotprojekt för hållbart byggande. Genom att aktivt arbeta med att minska klimatpåverkan har klimatavtrycket under byggtiden reducerats till närmare hälften mot ett jämförbart byggprojekt.

För att nå ett mer klimatsmart byggande krävs samarbete, produktutveckling, innovation, kravställning och kunskapsdelning mellan entreprenörer, leverantörer, kunder och andra aktörer i branschen. Genom innovativ kravställning, bra samverkan och mod har NCC och Helsingborgshem tillsammans sänkt klimatpåverkan under byggtiden med nära hälften mot jämförbara projekt.

– För att utmana branschen efterfrågade vi en aktör som hade en tydlig strategi för minskad klimatpåverkan i nyproduktion och samtidigt ville vi kunna erbjuda rimliga hyror. Detta fick vi genom att vikta förfrågan 80 procent på pris och 20 procent på klimatpåverkan. NCC hade både lägst pris och lägst klimatpåverkan, säger Björn Ravemark, projektchef Helsingborgshem.

Upplägget innebar att NCC fick möjlighet att vara kreativa när det gäller val av stomme, produktionsmetoder och tidplan, medan designen på huset med exempelvis planlösningar, ytskikt och gestaltning låg fast. Det gjorde att NCC kunde hitta bästa möjliga lösning, såväl för klimatet som ekonomiskt.

– För att få så låg klimatpåverkan som möjligt under byggtiden valde vi en platsgjuten stomme där vi slimmade konstruktionerna och minskade armeringen. Vi valde även att använda betong med mindre klimatpåverkan än traditionell betong, berättar Johan Eriksson, platschef på NCC.

Betongen har optimerats genom att minska mängderna och minimera spillet. Det handlar också om att använda rätt sorts betong på rätt plats och att använda så kallad klimatförbättrad betong med cirka 40 procent slagg i stora delar av bygget. Genom detta strukturerade och målmedvetna arbete har klimatpåverkan minskats till närmare hälften.

Bostäderna stod färdiga i slutet av 2021 och slutberäkningar visar att klimatpåverkan under byggtiden blev 168 CO2e/BTA (koldioxidekvivalenter/bruttoarea), vilket är nästan häften i jämförelse med referensvärde för flerbostadshus som enligt Boverket ligger på 310 CO2e/BTA.

– Vi släppte alltså ut nära hälften så mycket koldioxid i detta bygge jämfört med att bygga utan särskilda klimatkrav och dessutom blev det ett gediget och snyggt hus att drifta, förvalta och trivas i, säger Björn Ravemark, Helsingborgshem, som nu tar med sig lärdomarna till nästa bygge.

Tillsammans med NCC bygger Helsingborgshem ytterligare 73 hyresrätter på Pålsjö äng i Helsingborg. Även dessa har handlats upp med fokus på minskad klimatpåverkan under byggtiden.

Med bostadsprojektet på Högasten visar NCC och Helsingborgshem att man redan idag kan reducera klimatpåverkan med närmare 50 procent på ett kostnadseffektivt sätt, vilket är ett stort steg på vägen mot klimatneutralitet.

–Vi har faktiskt inte snålat med någonting utan vi har byggt bostäder med riktigt hög kvalitet till en bråkdel av de ekonomiska och miljömässiga kostnader man hade behövt räkna med utan detta initiativ, avslutar NCC:s platschef Johan Eriksson.

Summering av projekt Kungsörnen

Halverad klimatpåverkan vid NCC och Helsingborgshems pilotprojekt för hållbart byggande i kv Kungsörnen på Högasten i Helsingborg. Björn och Johan berättar om det lyckade bostadsprojektet.