Delta på C/O City-konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”

Sedan 2012 har forsknings- och utvecklingsprojektet C/O City pågått för att lyfta fram värdet av natur och ekosystemtjänster i stadsplaneringen. NCC är delaktiga i projektet som nu går mot sitt slut. Välkommen att delta på konferensen den 17 november som sammanfattar projektets sista fas.

Kraftiga regn, värmeböljor och tät bebyggelse kommer ställa större krav på hur storstäder planeras och byggs. Ett sätt att möta dessa utmaningar är med hjälp av ekosystemtjänster, det vill säga tjänster vi får gratis av naturen som till exempel pollinerande insekter, vattenrening via våtmarker, skadedjursbekämpare eller skugga av träd som gynnar människans välmående.

För att studera effekterna med ekosystemtjänster i stadsplaneringen, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar för framtiden har NCC tillsammans med projektägaren Stockholms Stad och övriga medverkande projektparter arbetat med projektet C/O City vars tredje och sista fas nu avslutas.

C/O City har haft sin utgångspunkt i Stockholms stads arbete med miljöprofileringen av Norra Djurgårdsstaden. I den första projektfasen utvecklades en rad verktyg och metoder för ekosystemtjänster, i den andra fasen verifierades och justerades verktygen och metoderna samt gjordes tillgängliga för aktörer inom samhällsbyggandet. I den tredje fasen har projektet tillämpat och utvärderat verktygen och metoderna. NCC:s bidrag i projektets sista fas har varit att anlägga biotoptak i stadsdelen.

– Taken är unika för området och har varierad växtlighet med inslag av mikromiljöer som bland annat består av sten, grus och död ved från den omgivande nationalstadsparken Kungliga Djurgården. Utformningen av taken gynnar den biologiska mångfalden och bidrar till ett bättre omhändertagande av dagvatten, säger Charlotte Bejersten Nalin, Hållbarhetsstrateg NCC Building.

NCC Building har byggt husen åt Bonava, landskapsarkitektkontoret URBIO har ritat biotoptakenoch RISE Research Institutes of Sweden har kontinuerligt genomfört mätningar och utvärderat fukt och temperatur i taken. Syftet med mätningarna och utvärderingen är att skaffa mer kunskap om byggnadstekniska lösningar för den här typen av tak. Resultaten presenteras på konferensen den 17 november.

– Då naturbaserade lösningar har potential att hantera ökade mängder regn, främja biologisk mångfald och samtidigt skapa hälsosamma miljöer för stadsbor är det några av de viktigaste områdena för att skapa hållbara samhällen och möta städernas framtida utmaningar. Det är oerhört roligt att vi på NCC har bidragit till den forskningen och utvecklingen, säger Charlotte Bejersten Nalin.

Välkommen att delta under konferensen: Gröna lösningar skapar levande städer

Fredagen den 17 november kommer C/O City-projektet att avslutas med en sammanfattande konferens som projektparterna i C/O City arrangerar tillsammans med Boverket och Naturvårdsverket.

Miljöminister Karolina Skog inleder konferensen och talar om "Vilka satsningar gör regeringen i årets budget för ekosystemtjänster i städerna?"  Vidare kommer det diskuteras vad ekosystemtjänster innebär, vilka värden och nyttor det för med sig, vilken kunskap och praktiska lösningar som finns idag.

Kom och inspireras, ta del av senaste kunskapen och mingla med aktörer från hela samhällsbyggnadskedjan.

Priset för konferensen är 950 kronor per person.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Bejersten Nalin, hållbarhetsstrateg NCC Building, charlotte.bejersten-nalin@ncc.se