93 procent av NCC:s svenska asfaltverk är miljödeklarerade

Under 2023 har NCC ytterligare befäst sin position som ledande inom plats- och produktspecifika miljövarudeklarationer (EPD). Antalet asfaltverk med miljövarudeklaration uppgår nu till 25, vilket utgör 93 procent av NCC:s stationära asfaltverk i Sverige.

För att kunna göra kloka val och ställa krav gällande vilken påverkan på miljö och klimat olika produkter har måste beställarna ha bra underlag. För detta krävs tillförlitliga och jämförbara data. Därför ställer allt fler kunder krav på tredjepartsgranskade miljövarudeklarationer i sina beställningar. En miljövarudeklaration eller EPD (Environmental Product Declaration) är ett tredjepartsgranskat dokument med transparent och jämförbar information om en produkts totala miljöpåverkan - alltså inte bara vilket CO2e-utsläpp som genereras.

- NCC:s miljövarudeklarationer är specifika både gällande plats och produkt, de baseras alltså på verifierade data från varje asfaltverks egen produktion. Information i en sådan EPD är mycket mer pålitlig och precis än den man får i en beräkning som är baserad på en schablon, säger Linda Löwhagen, EPD process manager, NCC.

NCC:s standardiserade process för att ta fram miljövarudeklarationer är certifierad av Bureau Veritas. Att processen är standardiserad gör att deklarationerna går att jämföra med varandra på ett trovärdigt sätt eftersom de är uppbyggda på samma sätt. NCC:s miljövarudeklarationer publiceras hos programoperatören EPD International, vilket gör data tillgänglig att granskas av alla.

- Kraven på att redogöra för produkters miljöprestanda kommer bara att bli hårdare, och det välkomnar vi. För att kunna beställa projekt med så liten miljöpåverkan som möjligt behöver beställaren tillförlitliga och jämförbara data, vilket de får via en specifik och standardiserad miljövarudeklaration, säger Linda Löwhagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linda Löwhagen, EPD Process Manager, NCC Industry, +46790727993, linda.lowhagen@ncc.se

Carin Kärrberg, Kommunikationspartner, NCC Sverige, carin.karrberg@ncc.se 

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank