Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen

I Boverkets årliga mätning uppskattas att 60 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun som lider av bostadsbrist. Värst är det i tillväxtregionerna.

I Stockholm, exempelvis, påbörjades förra året 8 000 nya bostäder, 500 färre än året innan. För att möta Stockholms befolkningsökning och bygga bort den bostadsbrist som redan råder skulle cirka 20 000 nya bostäder behöva byggas varje år, enligt en rapport från länsstyrelsen.

Situationen är liknande i andra tillväxtregioner.

Ska Sverige få en bostadsmarknad som främjar - inte hindrar - tillväxt, måste 
ett flertal knutar lösas. NCC ser ett antal åtgärder som skulle underlätta 
byggprocessen både för oss och våra branschkollegor.

Fem insatser för snabbare bostadsbyggande

  • Inför ett förenklat planförfarande med den tyska bygglagstiftningens paragraf 34 som förebild.
  • Begränsa handläggningstiden för överklaganden.
  • Enhetligare byggregler för ett effektivt byggande.
  • Enhetliga exploateringsavtal.
  • Uppdatera kommunernas planberedskap.