Information om kamerabevakning på NCC:s arbetsplatser

Denna information gäller för all kamerabevakning installerad på en arbetsplats som drivs i regi av NCC.

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (Dataskyddsförordningen) och i förekommande fall svensk kompletterande lagstiftning i kamerabevakningslagen (2018:1200) har varje aktör som bedriver kamerabevakning en skyldighet att informera om:

  • Ändamålet och den rättsliga grunden för bevakningen.
  • Lagring, radering, åtkomst och skydd av inspelat material.
  • Kontaktuppgifter till den som bedriver bevakningen samt till dataskyddsombudet.
  • Vilka rättigheter som gäller för de som kan vara föremål för bevakningen.
  • Var klagomål kan lämnas samt kontaktuppgifter till tillsynsmyndighet.

Ändamål och rättslig grund

NCC bedriver kamerabevakning i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka och/eller utreda brott, säkerställa att endast behöriga personer vistas på arbetsplatsen samt för att förebygga och utreda olyckor för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra anställda, leverantörer och andra personer som besöker NCC.

Kamerabevakningen innebär att NCC behandlar personuppgifter i form av bildmaterial.

NCC kan även behandla dina personuppgifter i inspelat bildmaterial för att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. förbereda och utreda eventuella anspråk relaterat till försäkringsärenden och skadestånd.

Behandling av dina personuppgifter grundas på en intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen och är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att förebygga, förhindra, upptäcka och/eller utreda brott, för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra anställda, leverantörer och andra personer som besöker NCC samt för att fastställa, försvara och göra gällande rättsliga anspråk.

Lagringstid, åtkomst, utlämnande och skydd av inspelat material

Lagringstid

Inspelat material sparas i normalfallet i 30 dagar, därefter raderas det per automatik. Om bildmaterialet behövs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i ett konkret fall sparas dock bildmaterialet under den längre tid som är nödvändig, t.ex. till dess NCC formellt överlämnat inspelat bildmaterial till brottsutredande myndigheter eller till dess NCCs internutredning och eventuella efterföljande rättsliga processer är avslutade.

Åtkomst

Åtkomst till det inspelade bildmaterialet ska endast ske av särskilt utsedd personal och endast t.ex. för att NCC ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk såsom för utredning av brottslig verksamhet och på begäran från brottsutredande myndighet.

Utlämnande

Utlämnande av personuppgifter i bildmaterial sker om det är nödvändigt för att NCC ska kunna tillvarata sina berättigade intressen enligt artikel 6.1 f) i Dataskyddsförordningen av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och utlämnande kan ske till brottsutredande myndigheter, försäkringsbolag, andra företag i NCC-koncernen, juridiska rådgivare och i förekommande fall parter i rättsprocesser samt domstolar. Utlämnande kan även ske för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

Personuppgiftsbiträden

Utöver NCC kommer de säkerhets- och bevakningsföretag som hjälper oss med vår kamerabevakning att ha tillgång till det material som spelas in av våra bevakningskameror och därigenom dina personuppgifter. Dessa företag kommer behandla materialet i egenskap av personuppgiftsbiträden. NCC har därför ingått personuppgiftsbiträdesavtal med företagen som säkerställer att de endast behandlar dina personuppgifter enligt NCC:s instruktioner för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot oss och för att skydda dina personuppgifter. Dina personuppgifter överförs inte utanför EU/EES.

De registrerades rättigheter

I enlighet med Dataskyddsförordningen har den som registreras i vissa fall rätt att t.ex. få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade. Vid sådana önskemål, kontakta NCC på följande E-postadress:
GDPR@ncc.se

Enligt lag har du rätt att:

Begära bekräftelse från oss om vi hanterar personuppgifter som rör dig.

Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig (ett så kallat registerutdrag).

Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig, ofullständig eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter och du kan då, i vart fall under en viss tid, stoppa oss från använda dina personuppgifter annat än för att exempelvis hantera, bemöta eller göra gällande rättsliga krav eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation och om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl för behandlingen kommer vi att sluta använda dina personuppgifter för det aktuella syftet.

Flytta din data (dataportabilitet) under vissa omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.

Frågor och klagomål
Vid specifika frågor om NCC:s kamerabevakning kontakta NCC på följande E-postadress: gdpr@ncc.se

Vid klagomål eller allmänna frågor om kamerabevakning kontakta Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.
E-postadress: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Webbplats: www.imy.se