Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning GDPR (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council) har du har visa rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig.

Uppdaterad juni 2022

Om du har några frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan, eller använd de kontaktuppgifter som finns listade på webbplatsen.

Vi kommer att svara dig utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter behandlas av NCC enligt den information om personuppgiftsbehandling som finns publicerad. Om NCC behandlar dina personuppgifter har du rätt begära tillgång till, och en kopia av de personuppgifter som vi behandlar samt övrig information som tex syftet med behandlingen.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att få felaktiga personuppgifter som berör dig själv rättade eller kompletterade om du anser att de är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i de fall något av nedanstående villkor uppfylls:

  • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
  • om behandlingen grundar sig på samtycke och detta har återkallats.
  • om behandlingen sker för direktmarknadsföring.
  • om den registrerade motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den registrerades intresse.
  • om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter om de behandlas på någon av de rättsliga grunderna berättigat intresse eller allmänt intresse. Om din invändning accepteras kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter. Om vi vill att behandlingen ska fortsätta kommer vi att ange våra skäl i vårt svar till dig. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer vi alltid att stoppa den behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa förhållanden som t.ex. om behandlingen är olaglig, medan rättelse eller komplettering pågår eller om du inte vill att dina personuppgifter inte ska raderas efter stipulerad bevarandetid.

Rätt till dataportabilitet

Rätten till dataportabilitet innebär att du kan få ut en kopia av dina uppgifter eller få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig. Denna kopia bör vara i ett strukturerad maskinläsbart format. Denna rättighet gäller bara i de fall NCC är personuppgiftsansvarig och för de personuppgifter som du själv har lämnat och som behandlas med stöd av samtycke eller uppfyllande av avtal.

Rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Villkor för samtycke

Du har rätt att få information om vilka samtycken vi har samlat in från dig och att återkalla dessa samtycken.

Dina rättigheter baserat på respektive rättslig grund för behandling

rättigheter matris

Rätt att framföra klagomål

Du har alltid rätt att framföra klagomål gällande den behandling av dina personuppgifter, antingen till vårt Dataskyddsombud eller till relevant tillsynsmyndighet beroende på i vilket land som personuppgifterna behandlas. Du har också rätt att överklaga våra beslut gällande dina möjligheter att utöva dina rättigheter.

  • Sverige (www.IMY.se)
  • Norge (www.datatilsynet.no)
  • Danmark (www.datatilsynet.dk)
  • Finland (www.tietosuoja.fi)

Formulär för begäran om tillgång till personuppgifter

1. Data retention

Vi behåller endast en kopia av dessa dokument tills din begäran om åtkomst är färdigbehandlad och har utfärdats till dig och alla relevanta tidsfrister för granskning eller överklagande har löpt ut.

2. Begärarens namn (registrerad person) och kontaktuppgifter

3. Bevis på den registrerades identitet

Enligt artikel 12.6 i GDPR kommer vi att kräva bevis och mer information om din identitet innan vi kan gå vidare med din begäran om åtkomst. Du måste därför visa en legitimation som tydligt visar din identitet.
Innan vi fortsätter med din begäran om åtkomst ber vi dig om handlingar som visar på identifiering.

• En kopia av dig när du håller upp ditt pass, eller

• Kopia på körkort.

 

4. Begärd information

För att NCC ska kunna behandla din begäran på ett effektivt sätt ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt om de personuppgifter du begär åtkomst till eller om din tidigare kontakt med oss. Ange namn, typ av dokument, ungefärliga tidsramar, avdelningar/kontor som du har haft korrespondens med, typer av ansökningar som du kan ha lämnat in eller annan information som skulle göra det enklare för oss att hitta dina personuppgifter.
Vi kommer att kontakta dig för att få mer information ifall omfattningen av din begäran är oklar eller om du inte har lämnat tillräcklig information för att vi ska kunna göra en lämplig sökning.