Omvandling av A-aktier till B-aktier

Aktieägare som önskar omvandla A-aktier till B-aktier i NCC AB ombeds anmäla detta genom att sända en ifylld och signerad blankett till nedan angiven adress.

På blanketten ska framgå aktieägares namn, person-/organisationsnummer, VP-kontonummer samt antal aktier som önskas omvandlas. Blanketten skrivs under med namn och datum. Aktieägare som har sina A-aktier registrerade i depå hos förvaltare ska vända sig till förvaltaren för att begära omvandling. Anmälan om omvandling är bindande och aktieägare kan inte återkalla eller avbryta påfordrad omvandling.

Anmälan om omvandling som inkommer via telefon eller e-post kommer inte att behandlas.

NCC AB hanterar löpande inkomna anmälningar och rapporterar dessa till Bolagsverket för registrering. Så snart registrering har skett och Euroclear har infört ändringen i NCC AB:s aktiebok, är omvandlingen verkställd.

Länk till blankett.

Signerad blankett (i original) sänds till:
NCC AB
Legal
Att: Ann-Marie Hedbeck
170 80 Solna