Finansiella mål och utdelningspolicy

NCC har satt upp följande finansiella mål för koncernen.

NCC har fokus på att långsiktigt och på ett hållbart sätt förbättra lönsamheten.

  • Vinst per aktie - 16 SEK i vinst per aktie 2023
  • Nettoskuld/EBITDA* - Nettoskuld <2,5 gånger EBITDA
  • Utdelningspolicy - ≥40 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut

*Nettoskulden exkluderar pensionsskuld och leasingskuld. Med EBITDA avses rörelseresultat enligt resultaträkningen med återläggning av avskrivningar och nedskrivningar.

Lönsamhets- och avkastningsmål per respektive affärsområde

För de tre affärerna och affärsområdena gäller följande:

Industri (NCC Industry)

  • ska uppnå en rörelsemarginal på minst 4 procent och en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent under strategiperioden.

Bygg och anläggning (NCC Building Sweden, NCC Building Nordics och NCC Infrastructure)

  • ska uppnå en rörelsemarginal på minst 3,5 procent per år.

Utveckling (NCC Property Development)

  • ska uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent och en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent under strategiperioden.
Maria Grimberg, Head of Communication. Foto/illustration: Joakim Kröger
Maria Grimberg

Head of Communication, NCC Group