Finansiella mål och utdelningspolicy

NCC har satt upp följande finansiella mål för koncernen.

NCC har fokus på att långsiktigt förbättra lönsamheten.

  • Vinst per aktie: 16 SEK i vinst per aktie
  • Nettoskuld/EBITDA*: Nettoskuld <2,5 gånger EBITDA
  • Utdelningspolicy:  ~ 60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut

*Nettoskulden exkluderar pensionsskuld och leasingskuld. Med EBITDA avses rörelseresultat enligt resultaträkningen med återläggning av avskrivningar och nedskrivningar.