Finansiella mål och utdelningspolicy

NCC har satt upp följande finansiella mål för koncernen

NCC har fokus på att långsiktigt och på ett hållbart sätt förbättra lönsamheten.

  • Rörelsemarginal ≥4%
  • Årlig avkastning på eget kapital efter skatt ≥20%
  • Nettolåneskuld <2,5 gånger EBITDA
  • Utdelningspolicy
    minst ≥40% av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna.

Lönsamhets- och avkastningsmål per respektive affärsområde

För de tre affärerna och affärsområdena gäller följande:

Industri (NCC Industry)

  • ska uppnå en rörelsemarginal på minst 4 procent och en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent under strategiperioden.

Bygg och anläggning (NCC Building Sweden, NCC Building Nordics och NCC Infrastructure)

  • ska uppnå en rörelsemarginal på minst 3,5 procent per år.

Utveckling (NCC Property Development)

  • ska uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent och en genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent under strategiperioden.