Koncernledningens arbete

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möte en gång per månad.

NCC:s koncernledning består av vd, cheferna för NCC Infrastructure, NCC Building Sweden, NCC Building Nordics, NCC Industry och NCC Property Development, ekomomi- och finansdirektören, chefsjuristen, personaldirektören, inköpsdirektören och kommunikationsdirektören.

VD

Styrelsen har upprättat instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communications and Investor Relations, NCC Group