Koncernledningens arbete

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möte en gång per månad.

NCC:s koncernledning består av vd, cheferna för NCC Industry, NCC Building, NCC Infrastructure och NCC Property Development samt Chief Financial Officer, chef Corporate Relations, chef inköp och chefsjurist.

VD

Styrelsen har upprättat instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Bild på Johan Bergman, chef Investor Relations. Foto/illustration: Sten Jansin
Johan Bergman

Investor Relations, NCC Group

Besöksadress: Vallgatan 3