Koncernledningens arbete

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möte en gång per månad.

NCC:s koncernledning består av VD, cheferna för NCC Industry, NCC Building Nordics, NCC Building Sweden, NCC Infrastructure och NCC Property Development samt Chief Financial Officer och chef för Operational Development and IT.

Utökad ledningsgrupp

Följande roller kommer att vara en del av en utökad ledningsgrupp: chef för Purchasing, chef  för HR, chef för Legal & Risk och chef för Communication.

VD

Styrelsen har upprättat instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Maria Grimberg_Utokad_Ledningsgrupp
Maria Grimberg

Head of Communication, NCC Group