Koncernledningens arbete

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möte en gång per månad.

NCC:s koncernledning består av vd, cheferna för NCC Infrastructure, NCC Building Sweden, NCC Building Nordics, NCC Industry och NCC Property Development, ekomomi- och finansdirektören, chefsjuristen, personaldirektören, inköpsdirektören och kommunikationsdirektören.

VD

Styrelsen har upprättat instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.