Koncernledningens arbete

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möte en gång per månad.

NCC:s koncernledning består av vd, cheferna för NCC Infrastructure, NCC Building Sweden, NCC Building Nordics, NCC Industry och NCC Property Development, ekonomi- och finansdirektör samt chef för affärsutveckling och IT.

Utökad ledningsgrupp

Följande roller kommer att vara en del av en utökad ledningsgrupp: inköpsdirektör, personaldirektör, chefsjurist samt kommunikationsdirektör.

VD

Styrelsen har upprättat instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Maria Grimberg, Head of Communication.
Maria Grimberg

Head of Communication, NCC Group