Bolagsstämma

Kallelseförfarandet till bolagsstämman anges i bolagsordningen.

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på denna webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm, Solna eller Sigtuna kommun. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, om aktieägaren gjort föregående anmälan om detta.

Aktiestruktur och rösträtt

Aktier i NCC utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B till en röst. Alla aktier ger samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst och berättigar till lika stor utdelning.

Aktier av serie A kan på begäran omvandlas till aktier av serie B. Begäran om sådan omvandling ska göras skriftligen till styrelsen och beslut sker löpande. Efter beslut om omvandling anmäls detta till Euroclear Sweden AB för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett.