Efterlevnad och verktyg för affärsetik

Företagets och medarbetarnas ansvar.

Att följa uppförandekoden är ett krav inom hela NCC och gäller samtliga – från högsta ledningen och chefer på alla nivåer till den enskilde medarbetaren.

Samtliga chefer är inom sina specifika ansvarsområden skyldiga att se till att anställda och affärspartner får information om innehållet i uppförandekoden och våra krav på att följa den. NCC:s chefer ska föregå med gott exempel i alla situationer.

Verktyg för affärsetik – NCC Compass

Uppförandekoden har antagits av NCC AB:s styrelse och efterlevnaden följs fortlöpande upp som en naturlig del av verksamheten. För att hjälpa de anställda att följa uppförandekoden har vi skapat NCC Compass – ett program som ger vägledning i frågor om gåvor, representation, intressekonflikter och konkurrensrätt.

I kombination med NCC Compass leder uppförandekoden oss på rätt spår. Om någon anställd är osäker på hur man agerar i en viss situation finns en grupp specialutbildade personer – så kallade navigatörer – tillgängliga i hela koncernen för att svara på frågor. Du får kontakt med navigatörerna via Ask Me - funktionen. NCC:s anställda är skyldiga att rapportera eventuella överträdelser av uppförandekoden som de får kännedom om.

Tell Me är en visselblåsarfunktion där anställda kan uppmärksamma ledningen på eventuella brott mot uppförandekoden eller gällande lagstiftning. Denna funktion finns också tillgänglig via NCC:s externa webbplats för intressenter, som leverantörer, andra affärspartner och allmänheten. Alla anmälningar tas på allvar och utreds. Anmälningarna behandlas konfidentiellt, och NCC tolererar inte någon form av repressalier mot anställda som i ”god tro” har lämnat in en anmälan om brott mot uppförandekoden eller gällande lagstiftning.

Disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot NCC-medarbetare som visat sig bryta mot uppförandekoden. Detsamma gäller om våra affärspartners bryter mot våra riktlinjer, och vid upprepade eller allvarliga brott avslutas affärssamarbetet.