Efterlevnad och verktyg för affärsetik

Att följa uppförandekoden är ett krav inom hela NCC och gäller samtliga – från högsta ledningen och chefer på alla nivåer till den enskilde medarbetaren.

Samtliga chefer är inom sina specifika ansvarsområden skyldiga att se till att anställda och affärspartner får information om innehållet i uppförandekoden och våra krav på att följa den. NCC:s medarbetare ska föregå med gott exempel i alla situationer.

Disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot NCC-medarbetare som visat sig bryta mot uppförandekoden. Detsamma gäller om våra affärspartners bryter mot våra riktlinjer, och vid upprepade eller allvarliga brott avslutas affärssamarbetet.