Vår Uppförandekod

I vår Uppförandekod beskriver vi de krav vi har på vårt eget agerande och uppförande – styrelse, ledning och alla anställda – och som vi tillika förutsätter att alla våra affärspartners respekterar.

NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. Det ställer höga krav på ansvarsfullt företagande och ansvarstagande medarbetare. I denna Uppförandekod beskriver vi de krav vi har på vårt eget agerande och uppförande – styrelse, ledning och alla anställda – och som vi tillika förutsätter att alla våra affärspartners respekterar.

NCC har skrivit under Förenta Nationernas Global Compact, det frivilliga initiativ som stöder tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. (Vad vi skriver i Global Compact)

NCC följer de regler som gäller för publika aktiebolag vars aktier är noterade vid börsen Nasdaq OMX Stockholm.

Grunden till vårt sätt att vara finns i våra värderingar

NCC är ett värderingsstyrt företag där målet är att alla medarbetare ska fatta beslut och agera i enlighet med NCC:s gemensamma värderingar. NCC förväntar sig att alla affärspartners också följer dessa värderingar.

Ärlighet

 • Vi är ärliga mot oss själva och våra intressenter
 • Vi gör affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt
 • Vi säkerställer att våra intressenter alltid kan lita på NCC

Respekt

 • Vi värdesätter mångfald och behandlar andra respektfullt
 • Vi samarbetar, uppskattar andras åsikter och står bakom fattade beslut
 • Vi använder alla resurser med omsorg

Tillit

 • Vi litar på varandra, säger vad vi menar och gör vad vi säger
 • Vi har mod att vara rättframma och tydliga
 • Vi står bakom våra åtaganden och strävar efter en hög standard på kvalitet, etik och hållbarhet

Framåtanda

 • Vi tar initiativ, arbetar proaktivt och med energi
 • Vi har mod att prova nya idéer och arbetssätt
 • Vi driver utvecklingen tillsammans med våra intressenter

Affärsprinciper

NCC:s kunder och övriga intressenter ska se NCC som ett pålitligt och hederligt företag som alltid lever upp till sina åtaganden. NCC strävar efter långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kundvärde, aktieägarvärde samt trygga och utvecklande arbetsplatser.

Vår Uppförandekod ska alltid kommuniceras som en naturlig del i samverkan med partners.

Lagar, föreskrifter och intenationella konventioner

Ett grundkrav är att vi följer lagar och internationella konventioner. Vi respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och säkerhetskrav eller andra bestämmelser som sätter ramar för vår verksamhet.

Avtal

NCC visar ärlighet och öppenhet i samspelet med affärspartners. Vi lever upp till gjorda åtaganden. Ingångna avtal gäller. Våra affärspartners ska känna att de är en viktig förutsättning för att den gemensamma affären blir så framgångsrik som möjligt.

Konkurrensfrågor och intressekonflikter

NCC tillåter inte någon form av prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans och stöder i alla delar av verksamheten en korrekt och allsidig konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.

NCC:s medarbetare har skyldighet att informera sin chef om all affärsverksamhet som medarbetaren bedriver utanför NCC-koncernen.

Medarbetare får inte utföra arbete eller indirekt driva ekonomisk verksamhet för organisation som konkurrerar med/eller gör affärer med NCC.

NCC:s medarbetare får inte engagera sig i aktiviteter som kan leda till intressekonflikter alternativt för egen vinning utnyttja relationer med affärspartners. Detta inkluderar att ge eller ta emot personliga gåvor eller tjänster till ett värde som överstiger fastställd nivå, eller delta i representation utöver normal affärsverksamhet. Det innefattar också att inte begära eller avge någon form av löften i samband med gåvor.

NCC tar inte partipolitisk ställning men medarbetarna uppmuntras att engagera sig i samhällsfrågor, dock med hänsyn till normala jävsregler.

Mänskliga rättigheter och arbetsprinciper

NCC stöder och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

NCC verkar för mångfald och jämställdhet. Lika behandling och samma möjligheter ska gälla för alla oavsett etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, kön, sexuell läggning, religion, politisk åsikt, nationalitet eller socialt ursprung.

NCC accepterar inte någon form av mental eller fysisk bestraffning, hot om bestraffning, diskriminering i anställning eller arbete, mobbning på arbetsplatsen, sexuella eller andra former av trakasserier, tvångsarbete eller andra former av ofrivilligt arbete.

NCC värdesätter hälsosam balans mellan arbete och fritid och arbetar aktivt för att medarbetarna ska kunna uppnå detta.

Den verksamhet och de projekt som NCC deltar i ska kännetecknas av en säker, hälsosam och hygienisk arbetsmiljö. Vi arbetar efter en nollvision för arbetsrelaterade olyckor och personskador.

Förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd ska respekteras och följas. Lön och annan ersättning ska minst uppfylla nationella lagar, gällande avtal och allmänt accepterad standard för branschen.

Barnarbete får ej förekomma. Anställda ska ha fyllt 15 år, eller ha lägst den ålder som gäller för allmän skolplikt, om den är högre än 15 år.

Arbetstagares rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt respekteras. Arbetstagares representanter ska ges möjlighet att kunna fullgöra sina uppdrag.

Miljöansvar

Stora byggprojekt är omfattande investeringar för kunden. Inför och under projektering av stora byggprojekt ska NCC, tillsammans med kunden, sträva efter att investeringen leder till bästa möjliga värdeskapande samt balansera hänsyn till individ, samhällsintressen, miljöaspekter och kommersiella intressen. NCC uppmuntrar nytänkande och innovationer som bidrar till hållbar utveckling i dialog med kunder.

NCC strävar i sina åtaganden efter att skapa optimala förutsättningar med avseende på att minimera miljöpåverkan, samt bidra till energi- och resurseffektivitet under objektets hela livscykel.

NCC ska skapa hälsosamma bebyggda miljöer för de människor som ska vistas där.

NCC ska i sin verksamhet sträva efter att kontinuerligt minska klimatpåverkan, med fokus på energi- och transportområdet, samt uppfylla eller överträffa nationella eller internationella regleringar eller överenskommelser om minskning av emissioner till luft, mark och vatten.

NCC ska i sin verksamhet minska sin användning av skadliga ämnen, säkerställa att hantering av avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt samt bidra till ökad återvinning.

Efterlevnad och uppföljning

Företagets och medarbetarnas ansvar

Efterlevnad av Uppförandekoden är en fråga för koncernledningen – och ledningarna på alla nivåer fram till den enskilde medarbetaren.

Varje chef är inom sitt ansvarsområde skyldig att säkerställa att både medarbetare och affärspartners är informerade om innehållet i Uppförandekoden och krav på dess efterlevnad. Chefer inom NCC ska också alltid föregå med gott exempel.

Uppföljning

Efterlevnad av innehållet i Uppförandekoden följs fortlöpande upp som en naturlig del av den löpande verksamheten. En speciell rutin finns för medarbetare i NCC som vill rapportera eventuella överträdelser till högsta ledningen.

Upprepade och allvarliga avvikelser leder till korrigerande åtgärder.

Om någon av NCC:s affärspartners upprepat och allvarligt bryter mot våra riktlinjer avvecklas affärssamarbetet.