Intressentdialog

NCC har en löpande dialog med sina intressenter för att få insikt om vilka frågor som är viktigast för dem och för att ta del av deras förväntningar på och behov av aktiviteter från NCC. De viktigaste intressentgrupperna är: kunder, medarbetare, leverantörer och underentreprenörer, aktieägare, investerare och finansmarknad samt det omgivande samhället. Dessa är identifierade med utgångspunkt i vilken utsträckning de påverkar eller påverkas av koncernens arbete.