Intressentdialog

NCC har en löpande dialog med sina intressenter i syfte att få insikt om vilka frågor som är viktigast för intressenterna samt deras behov och förväntningar på NCC. De viktigaste intressentgrupperna är: aktieägare, investerare och banker, medarbetare, kunder, leverantörer och underentreprenörer samt samhälle. Dessa är identifierade med utgångspunkt i vilken utsträckning de påverkar eller påverkas av koncernens arbete. Dialogerna visar att det finns ett stort engagemang för NCC:s hållbarhetsarbete.