Hållbarhetsorganisation

Vd är ytterst ansvarig för NCC:s hållbarhetsarbete och NCC:s koncernledning fattar beslut om vilka koncerngemensamma hållbarhetsmål som ska följas upp. Hållbarhetsarbetet bedrivs i de fem affärsområdena och samordnas regelbundet såväl per land som på koncernnivå där detta är relevant.

I affärsområdena sätts verksamhetsspecifika hållbarhetsmål som följs upp i koncernledningen genom respektive affärsområdeschef. Samtliga affärsområden har en hållbarhetschef. Styrelsen informeras löpande om olika delar av koncernens hållbarhetsarbete. Styrelsen granskar och följer upp såväl hållbarhetsarbete som -strategi, samt att NCC:s arbetar i linje med koncernens hållbarhetsmål.

NCC:s Sustainability Board hanterar NCC: s gemensamma hållbarhetsrelaterade uppgifter. Permanenta medlemmar är affärsområdenas hållbarhetschefer, chef för Sustainability Governance, chef för hållbarhetskommunikation samt representant från R&I och från Purchasing. Representanter från andra delar av koncernen deltar vid behov. Sustainability Board har mandat att besluta för NCC om hållbarhetsfrågor tillsammans med NCC:s Sustainability Sponsors: CFO och chef för Finance & IT, samt kommunikationsdirektör. Respektive affärsområde rapporterar, i samarbete med sin hållbarhetsorganisation, utfallet av sina mål. Koncerngemensamma mål och initiativ koordineras av enheten Sustainability Reporting and Control.

Sustainability Reporting Forum består av medlemmar från affärsområdenas hållbarhetsorganisationer och arbetar främst med mål och hållbarhetsdata samt samordnar datainsamling och rapportering. Vidare ansvarar de olika koncernfunktionerna, såsom Communication, Purchasing, Finance, Strategy och HR, för sina hållbarhetsrelaterade aktiviteter.

Complianceorganisationen

NCC:s arbete med compliancerelaterade frågor sker via NCC Group Compliance Officer tillsammans med utvalda representanter från koncernstaber och från samtliga affärsområden.

Arbetsmiljöorganisationen

Det övergripande arbetsmiljöarbetet koordineras av koncernens arbetsmiljöchef. I varje affärsområde finns en arbetsmiljöchef samt specialister som arbetar med hälsa och säkerhet. Ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen delegeras till ledare med personalansvar.