Hållbarhetsorganisation

Hållbarhetsfrågorna är en integrerad del av NCC:s vanliga verksamhetsstyrning, där styrelse, koncernledning och medarbetare alla har sina tydliga roller.

Den grundläggande principen inom NCC är att arbetet med hållbarhet ska styras och följas upp på samma sätt som all verksamhet inom koncernen. Det innebär att vd är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet.

Styrelse 

NCC:s styrelse informeras löpande om olika delar av koncernens arbete, inklusive det som omfattas av hållbarhetsramverket. Olika delar av arbetet presenteras på styrelsens möten av affärsområden eller koncernfunktioner. Styrelsen granskar och följer upp att NCC arbetar i linje med koncernens mål. Styrelsens revisionsutskott har ansvaret att hantera frågor relaterade till hållbarhetsarbetet och tillhörande rapportering. Minst en gång om året mottar styrelsen skriftlig rapportering över arbetet inom NCC:s program för regelefterlevnad samt Tell me-funktionen.

Koncernledning

NCC:s koncernledning ansvarar för att sätta och följa upp koncernens hållbarhetsmål. Koncernledningen behandlar regelbundet det koncerngemensamma arbetet och har på varje möte någon form av rapportering kring frågor som omfattas av hållbarhetsramverket. Vid två tillfällen under året har koncernledningen uppföljning av klimatmål.

Affärsområden och koncernfunktioner

Varje affärsområde har ansvar för sitt respektive hållbarhetsarbete. I varje affärsområde sätts verksamhetsgemensamma mål som följs upp vid regelbundna affärsgenomgångar. Vidare ansvarar de olika koncernfunktionerna, som Juridik & Risk, Inköp, Finans, IT, Kommunikation och HR för sina hållbarhetsrelaterade aktiviteter som både kan handla om koncerngemensamma ansvarsområden och stöd till affärsområdena separat samt specialistfunktioner.

Arbetsmiljö

Det övergripande arbetsmiljöarbetet koordineras av koncernens arbetsmiljöchef. I varje affärsområde finns en arbetsmiljöchef samt specialister som arbetar med hälsa och säkerhet för alla som vistas på eller kommer i kontakt med NCC:s arbetsplatser. Ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen delegeras till ledare med personalansvar.

Miljö och klimat

För att samordna och driva vissa koncerngemensamma miljöfrågor har NCC ett Common Environment Team med representanter från varje affärsområde och relevanta koncernfunktioner. Här koordineras arbetet inom de områden i det koncerngemensamma hållbarhetsramverket som handlar om miljö och klimat. 
För att koordinera och driva hållbarhetsrapportering har NCC även ett Sustainability Reporting Forum med representanter för samtliga affärsområden och relevanta koncernfunktioner. Här är fokus koncerngemensamma mål och hållbarhetsdata, samt samordning av datainsamling och rapportering. Respektive affärsområde rapporterar, i samarbete med sin hållbarhetsorganisation, utfallet av sina mål.

Regelefterlevnad

Arbetet inom områdena affärsetik och anti-korruption, bekämpning av mutor och sund konkurrens leds av koncernens Head of Compliance som rapporterar till chefsjuristen. NCC:s Group Compliance Committee (GCC), med representanter från utvalda koncernfunktioner, ansvarar för uppföljning av implementeringen av NCC:s program för regelefterlevnad samt att rapporter om misstänkta allvarliga oegentligheter och brott mot uppförandekoden hanteras på lämpligt sätt. Det operativa arbetet med affärsetik och regelefterlevnad bedrivs i affärsområdena och leds av respektive affärsenhets Juridik & Risk-funktion. Arbetet följs upp regelbundet av koncernens Head of Compliance och ansvariga träffas regelbundet i BA Compliance Forum. NCC:s inköpsorganisation och HR-funktion ansvarar för processen för uppföljning av tillvaratagande av mänskliga rättigheter.