Mål och utfall

Klimat och energi

NCC har antagit målet om klimatneutralitet till 2045, ett arbete som utförs i våra processer och tillsammans med våra kunder och andra intressenter.

  • Minskad energianvändning och mindre utsläpp av växthusgaser 
  • Klimatanpassning
  • Ökad biologisk mångfald

Utfall 2020

Reduktion av CO2e-utsläpp: 42%

Koldioxidutsläppen, både relaterat till inköpta bränslen samt till el, fjärr[1]värme och fjärrkyla, har minskat sedan basåret 2015. Anledningen är energieffektiviseringar, ökad användning av förnybara bränslen samt övergång till el från förnybara källor. Relativt omsättningen har NCC:s växthusgasutsläpp från den egna verksamheten minskat med 42 procent sedan 2015.

Hälsa och säkerhet

Vårt mål är säkra och hälsosamma arbetsplatser där alla trivs, mår bra och vet vilka regler och riktlinjer som gäller. För att nå dit arbetar vi med struktur och systematik samt för med en kultur där vi månar om varandra och sätter säkerheten först.

  • Trygga och säkra arbetsplatser
  • Design och materialval som främjar god hälsa hos alla intressenter i värdekedja

Utfall 2020

Olycksfallsfrekvensen har minskat från 7,0 2019 till 6,7 2020, vilket är den lägsta nivån sedan mätningen påbörjades. NCC arbetar proaktivt och i Hälsa och säkerhetskapitel beskrivs NCC:s arbete. Arbetsmiljö är ett av våra långsiktiga mål.