Gör mer medvetna val med EPD:er

På NCC kan du köpa sten- och asfaltprodukter med känd miljöpåverkan kopplad till den specifika täkt eller terminal där stenprodukter tillverkas respektive det specifika verk där asfalten tillverkas. Det ger dig underlag till en skarpare miljö- och klimatkalkyl.

Miljövarudeklarationer, Environmental Product Declaration (EPD), efterfrågas vid alla typer av byggande i syfte att mäta och tydliggöra miljöpåverkan i ett projekt och för att uppnå hållbarhetsmål. Idag är det fortfarande vanligt att utgå från generiska schablonvärden. Men vi nöjer oss inte med detta.

För att få skarpare och mer specifika miljövarudeklarationer använder vi en tredjepartscertifierad metod för att ta fram miljövarudeklarationer, direkt kopplade till verksamheten där produkten tillverkas. I dessa redovisar vi miljöpåverkan av våra produkter på ett sätt som inte är möjligt när man utgår från enbart schablondata. Det gör vi för att:

  • Ge dig som kund ett mer transparent, faktabaserat och precist underlag för dina miljö- och klimatberäkningar
  • Identifiera vilka åtgärder som ger mätbar och minskad miljöpåverkan vid ett specifikt asfaltverk eller en specifik täkt eller terminal
  • Förbättra våra egna processer och dela best practice inom företaget för att minska vår egen verksamhets klimatavtryck
  • Kunna erbjuda våra kunder branschens bästa lösningar för asfaltprodukter och stenmaterial

EPD mer än en klimatdeklaration

En miljövarudeklaration, EPD, presenterar en produkts eller tjänsts miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv på ett transparent, objektivt och standardiserat sätt. Här inkluderas alltså inte bara klimatdeklarationen, som redovisar utsläpp av växthusgaser. EPD:n innehåller även uppgifter om produktens hela miljöpåverkan, såsom övergödning och försurning såväl som resursanvändning. Några exempel på delar som vi räknar på vid framtagandet av en miljövarudeklaration är sprängmedel, bränsle, elektricitet, bitumen, transporter och påverkan på mark- och vattenmiljö.

En certifierad process för att ta fram EPD:er gör oss till stolta pionjärer i byggbranschen. Det känns bra att erbjuda produkter som är resultatet av ett aktivt arbete med att kartlägga och minska utsläpp i vår del av värdekedjan.
Patrik Österberg och Linda Löwhagen, EPD-processledare, NCC Industry