Koncernens skattepolicy

Syftet med denna skattepolicy, som har antagits av styrelsen, är att säkerställa ett tydligt ramverk för skattehanteringen inom NCC-koncernen. Skattepolicyn gäller för samtliga NCC-enheter och anställda och fastställer principerna för efterlevnad och redovisning av skatter, internprissättning och hantering av skatterisker. Skattepolicyn omfattar samtliga skatter, inklusive bolagsskatt, mervärdesskatt, sociala avgifter, fastighetsskatt och tull.

Allmänt förhållningssätt till skatter och risker NCC

NCC vill ses som ett pålitligt, långsiktigt och ansvarsfullt företag som tar samhällsansvar och som alltid agerar i enlighet med gällande lagar och regler och som på ett transparent sätt balanserar aktieägarintresset med samhällsintresset.

NCC rapporterar och redovisar skatt i enlighet med gällande regler och krav.

NCC strävar efter att alltid betala rätt skatt i rätt land i enlighet med relevanta lagar och regler i det aktuella landet samt att lämna in sina deklarationer i rätt tid och på rätt sätt.

Det är NCC:s policy att ha ett försiktigt förhållningssätt gentemot risker och att aktivt undvika dem när det är möjligt. Detta förhållningssätt gäller också NCC:s gentemot skatterisker, och när NCC står inför olika alternativ väljer bolaget oftast det alternativ som har lägst risk med hänsyn både till bolagets samhällsansvar och ansvaret gentemot aktieägarna.

NCC har ett affärsmässigt förhållningssätt till sina skattekostnader, men sysslar inte med aggressiv skatteplanering. Med aggressiv skatteplanering avses transaktioner som inte har något annat affärsmässigt syfte än att sänka skatten eller transaktioner som kan äventyra bolagets anseende och uppfattningen om bolaget som en ansvarsfull samhällsaktör.


Koncernintern prissättning 

Alla gränsöverskridande transaktioner mellan enheter inom NCC-koncernen ska ske i enlighet med armlängdsprincipen såsom definierats i OECD:s riktlinjer för internprissättning samt i enlighet med lokala regler och förordningar om internprissättning.

Hantering av skatterisker 

NCC bedriver verksamhet i olika länder med olika skattelagar och lagstiftande myndigheter. Det är inte ovanligt att skattelagstiftning, praxis och/eller myndigheters uttalanden ger oklara eller motsägelsefulla svar på hur en viss skattefråga ska tolkas. I sådana fall ska försiktighet och transparens vara vägledande för alla beslut.


2 (2)
Vid behov, exempelvis på grund av stor komplexitet eller brist på interna resurser, kan externa skatterådgivare anlitas för råd, helst från en större revisions- eller advokatbyrå.

Om tillämpligt bör NCC söka vägledning hos den lokala skattemyndigheten för att klargöra myndighetens syn i viktiga och relevanta skattefrågor.


This text is a translation from the original document in English. If there are ambiguities, the English version shall prevail.