NCC Ansvarsfull arbetsplats

NCC Ansvarsfull arbetsplats är vårt sätt att beskriva den gemensamma grunden för hållbarhetsarbetet på alla NCC:s arbetsplatser, oavsett land och typ av verksamhet. Kraven för att bli en Ansvarsfull arbetsplats gäller inte bara för vår egen verksamhet och personal, utan också för alla underentreprenörer som arbetar åt oss på våra arbetsplatser.

För att bli en Ansvarsfull arbetsplats måste våra bygg- och anläggningsprojekt och täkter uppfylla flera krav som är kopplade till vårt hållbarhetsramverk: Hälsa och säkerhet, Social inkludering, Material och avfall, Klimat och energi, Etik och compliance samt Produktportfölj.

Hälsa och säkerhet

 • Vi vill säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö där vår personal trivs och mår bra.
  I kraven som är kopplade till vår säkerhetskultur ingår bland annat arbetsplatsspecifik information riktad till medarbetare och besökare om hälsa, säkerhet och miljö samt rapportering och uppföljning av olyckor, incidenter och tillbud.
 • Vi begränsar våra utsläpp i marker, vatten och luft.
  Vi undviker exempelvis tomgångskörning, lagrar och hanterar kemikalier och bränsle på säkert sätt samt behandlar förorenat och lerigt vatten innan vi lämnar en arbetsplats.

Social inkludering

 • Vi samverkar med lokala intressenter.
  I social inkludering ingår att föra en dialog med grannar och säkerställa rättvisa arbetsförhållanden.
  Vi informerar grannar och lokala intressenter om vår verksamhet och ger dem möjlighet till dialog med vår arbetsplatsledning.
 • Vi tillhandahåller och främjar rättvisa arbetsförhållanden.
  Här ingår nolltolerans för diskriminering, riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön samt nödvändiga åtgärder för att förhindra att olyckor och incidenter sker på grund av språkliga barriärer.

Material och avfall

 • Vi minimerar och återvinner avfall.
  Genom att verka för effektiv användning av material och kemiska produkter ur ett livscykelperspektiv strävar vi efter att minska avfall och se till att det generade avfallet hanteras på ett miljövänligt och ekonomiskt hållbart sätt.

Klimat och energi

 • Vi minskar vårt koldioxidavtryck.
  Vi gör exempelvis beräkningar av vår energiförbrukning på arbetsplatsen för att ta reda på vad vi kan göra för att minska den. 

Etik och compliance

 • Vi följer etikregler för sunda affärer.
  NCC:s uppförandekod för leverantörer medföljer som del av alla överenskommelser och kontrakt med leverantörer och underentreprenörer och genom att godkänna alla våra underentreprenörer innan arbetet får påbörjas tar vi ansvar genom hela leveranskedjan.

Produktportfölj

 • Vi erbjuder lösningar till samhället. 
  Genom arbetsplatsspecifika risk- och möjlighetsanalyser kan vi optimera val av produkt, metod och tjänst för varje situation.

Mervärde för samhället, kunderna och intressenterna

Tillsammans med våra kunder och intressenter vill vi bidra till FN:s mål för hållbar utveckling. Varje dag.